6.1 Hemopatologia Flashcards Preview

Patomorfologia I KOLOKWIUM > 6.1 Hemopatologia > Flashcards

Flashcards in 6.1 Hemopatologia Deck (46)
Loading flashcards...
31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

PTCL, NOS (peripheral T-cell
lymphoma, not otherwise specified)

• okk. 30% PTCLs; dorosli; ekstremalnie rzadkko dzieci; M:F 2:1
• najczesscciej wezły; tez – pozzawezzłłowo – sskkóóra, przzewód pokarmowy, płłuca, ssllinianki, CSN – wtedy: koniecznie wwyykklluuczyc iinne PPTCCLs
• wezłowwe – czesto z prezentacja uogólniona, z zajjecciieem sszzpiku, wwaatroby, sledziony, innych narzadów (Ann Arbor III/IV); biiałaczkowy obraz kkrrwi – rzadko; wiekksszzosc – objjawy B
• sszzerokie spekkttrum morfologiczne – mono-/polimorfiicczzny naciek, małe, ssrednie, duze limfoccyty; obecne lub nie komórki odczynowe – plazmocyty, histiiocyty, eozynofile
• cczzesciej CD4+/CD8-; utrata co najmniej jednego
T-komórkowweego antygenu (CD2, CCDD33, CD5, CD7, CCDD552); byywaja CCDD330+
• zzwwyykkle – agressywne; rokowanie złe – 5-letnie 20-30%; zła odpowiedz na terapiiee

warianty PTCL, NOS
•lymphoepithelioid (Lennert lymphoma)
•follicular
•T-zone – wydaje sie byc mniej agresywny

36

1

1

37

11

1

38

1

2

39

1

angioimmunoblastic T-cell
lymphoma (AITL)
• ok. 15-20% PTCLs; sredni wiek/staarrszy; M=F
• zwiazek z latentna infekcja EBV
• wezłowy, zwykle – uogólniona limfaaddenopatia, czeste zajecie szpiku, sledziony, watroby, skóry
• czesto – wysypka skórna ze swiadem, płyn w jamach opłucnowych, wooddoobbrrzusze, zapalenie stawów; poliklonalna hipergammaglobulinemia, krioglobulinemia
• wczesne fazy – zachowane hiperplastyczne grudki; zmiany niewielkie - strefa parakortykalna;
• CD4+ zwykle, aallee + liczne, odczynowe CD8+; czasem CD10+
• czesto – rozrosty grudkowych komórek ddeennddrrytycznych
• w badaniach molekularnych: klonalnosc T – 75-90%; B – 25-30% (proliferacja EBV-zalezna limfocytów B)
• srednie przezycie do 3 lat; mozliwosc rozwoju drugiego B-komóórkowego chłoniaka (czesto – EBV+)

40

1

1

41

1

1

42

1

1

43

1

1

44

1

1

45

1

1

46

1

1