Abdominellt kompartmentsyndrom Flashcards Preview

K7 Kärlkirurgi > Abdominellt kompartmentsyndrom > Flashcards

Flashcards in Abdominellt kompartmentsyndrom Deck (6)
Loading flashcards...
1
Q

vad är abdominalt kompartmentsyndrom?

A

intraabdominellt tryck är normalt 5-7 mmHg.

kompartmentsyndrom anses föreligga vid:

 • tyck över 20 mmHg
 • samtidig organ-svikt
2
Q

hur mäter man IAP?

A

i endexpiriet med specialkateter i urinblåsan

3
Q

kliniska fynd?

A
 1. illamående, svullnadskänsla, buksmärta, dyspne
 2. lågt blodtryck pga minskat venöst återflöde –> kliniska tecken på hypoperfusion med perifer vasokonstriktion, acidos, sjunkande urinproduktion och sänkt vakenhet
 3. utspänd buk, palpationsöm
4
Q

behandling?

A

kirurgisk bedömning vid misstanke.
vid höga tryck - kirurgisk dekompression där man öppnar buken

om man hinner i tid:
- eftersträva neg vätskebalans–> kolloider ej kristalloider

 • dränera ascites (laparocentes)
 • furosemide
 • sedering+ muskelrelaxering
 • veno-venös dialys
5
Q

orsaker bakom abdominellt kompartmentsyndrom?

A
många tillstånd som: 
- blödning
- sepsis
- inflammation 
kan leda till ischemisk kapillärskada i buken 

ger ödem i tarmar och mesenteriet = ansamling av vätska och ökad volym som ger tryckstegring

ökning av trycket ger försämrad perkussion av organ, ffa tarmar och njurar

kan även ge kärlpåverkan och systemiskt påverkan -> redan vid 15-20 mmhm så kommer det venösa återflödet påverkats så mycket att hjärtminutvolymen minskar –> som förvärrar situationen i buken ffa med njurarna med hypoperfusion

även andningen påverkas med minskad compliance i toraxväggen och intratorakala volymen minskad pga förhöjt buktryck = ger ökat syrgaskrav och övertrycksandning

6
Q

riskfaktorer för att utveckla abdominellt kompartmentsyndrom?

A
 1. buktrauma
 2. brännskador utbredda
 3. rupturerna bukaortaaneurysm
 4. tarmischemi - även sekundär till aortadissektion
 5. pankreatit
 6. buksepsis - ex perforerad divertikulit
 7. massiv vätskebehandling

viktigt att monitorer buktryck hos dessa patienter