kronisk Kritisk ischemi Flashcards Preview

K7 Kärlkirurgi > kronisk Kritisk ischemi > Flashcards

Flashcards in kronisk Kritisk ischemi Deck (4)
Loading flashcards...
1
Q

vad är kronisk kritisk ischemi?

A

uppstår när cirkulationen är så nedsatt att syrebrist i extremiteten uppstår även i vila

och/eller uppkomst av ischemiska sår eller gangrän och objektiva tecken till perifer artärsjukdom (ABI eller tåtryck patologiskt)

anamnes på mer än 2 veckor

allvarligt tillstånd med dålig prognos..

2
Q

symtom?

A

vilovärk, nattlig värk, sover med foten nedan sängkanten

blek fot som blir hyperemisk när den sänks

hårbortfall

arteriella sår - oftast på tårna

förlångsammad kapillär återfyllnad

svullnad av foten med ödem vanligt (pga inflammation lokalt men även pga bakomliggande hjärtsjukdom)

pulspalpation - påverkad cirkulation med distalt avsaknad av såväl poplitea som fotens pulsar

3
Q

diffdiagnoser?

A

venösa sår - oftare kring mediala malleolen

–> finns blandvenösa också (både arteriell och venös insufficiens - extremt svårläkta)

neuropatiska sår och neuropatisk smärta hos diabetiker är vanligt och kan vara svårt att diffa mellan - hög samförekomst

4
Q

utredning?

A

samma utredning som vid claudicatio intermittens med anamnes, status, prover, ABI, EKG osv

finns ett slags standardiserat vårdfölopp (inte riktigt) men det ska gå fort och:

  1. första man gör = remiss till kärlkirurgisk klinik vid en tydlig klinisk bild
    för ställningstagande till kirurgisk åtgärd, ibland måste man amputera benet..

A) rökstopp
B) vaskulär profylax (ASA/clopidogrel), optimering av pat som vid claudicatio
C) Ct angiofrafi kartlägg kärlträdet
D) bestäm åtgärd
C) endovaskulärt oftast eller öppet eller amputation…

ev utvärderar vener för att se om ev graft (bypass) går att få till om det är indicerat (öppen kirurgi, pat måste klara av, görs vid mer extensiva ocklusioner) –> ofta v saphena magna som används