Claudicatio Intermittens Flashcards Preview

K7 Kärlkirurgi > Claudicatio Intermittens > Flashcards

Flashcards in Claudicatio Intermittens Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

vad är claudicatio intermittens?

A

perifer arteriell insufficiens med symtom i form av bensmärta vid ansträngning som sedan avtar i vila

ex angina pectoris fast i benen..

2
Q

etiologi bakom?

A

aterosklerotisk kärlsjukdom - har man benartärsjukdom så har pat troligen ateroskleros i fler delar av kärlträdet - viktigt att fråga om tecken på angina som bröstsmärta, synkope, dyspne

oftast är det stenos i a femoralis superficialis/poplitea = smärta i vader

eller stenos i a iliaca = smärta i lårmuskler

3
Q

Patofysiologi?

A

stenosen begränsar blodflödet - musklernas metabola behov kan ej tillfredsställer - lokal ischemi och smärta

4
Q

riskfaktorer?

A
rökning 
diabetes
hypertoni
njursjukdom 
övervikt och fysisk inaktivitet
genetik 
ålder
5
Q

symtom och kliniska fynd?

A

lokal värk eller krampsmärta vid ansträngning, släpper vid vila.

typiskt med smärta i vader, kan även vara i lår, armar osv

6
Q

anamnes?

A
 • riskfaktorer?
 • andra tecken på ateroskleros? angina pectoris?
 • symtomanamnes - när kommer smärtan när släpper den, hur strålar den, andra symtom associerade, sensorisk? motorik?
 • hänga ner foten från sängen, smärta nattetid?
 • svårläkta sår?
 • hereditet
 • andra sjukdomar
 • läkemedel
7
Q

status?

A

inspektion:
- perifera sår?
- färg på foten? hyperemisk? blek? normal?
- behåring?
- temp?
- ödem? varicer?
- -> ses sällan vid claudicatio, ev låte håravfall men annars inget

perifera pulsar: nivåbestämning –> glöm inte övriga pulsar, ex känn på aorta
–> vid claudicatio intermittens är det vanligast att man hittar sänkt eller icke-palpabel puls i ljumske eller knäveck

auskultera:
- hjärta + lungor
- njurkärl, aorta, carotis

ABI: –> viktigt, högsta i a tibialis post eller dors pedis genom den armens tryck

gå vidare med bilddiagnostik om det är indicerat med behandling kirurgiskt/endovaskulärt för kartläggning av kärl - oftast börjar man med duplex för att bestämma flödet och hur signifikant stenosen är eller CT angio för att se kärlens utbredning/kartlägga (obs välj artärfas)

om diabetiker men normalt ABI - remiss klinfys för tåtryck

gångmatteprov kan vara bra vid osäkerhet på diagnosen, ofta för att skilja på spinal stenos och claudicatio intermittens

8
Q

differentialdiagnoser?

A
 1. spinal stenos –> nedstrålande smärta som förvärras i stående och extension av ryggraden
 2. artros - ger ffa besvär efter stillasittande
 3. muskelbristning eller ligamentskada - smärta vid start av rörelse
 4. kronisk kompartmentsyndrom
 5. nervrotskompression
9
Q

behandling?

A

1.sekundärprevention i form av:

A) rökstopp

B) fysisk aktivitet, gångträning, över smärtgräns = för att bygga kollateraler, förbättra mitokondrierna i muskeln och förbättra hjärtat

C) statiner–> ges till alla med perifer arteriell insufficiens - målet under 1.4

D) clopidogrel eller ASA - trombocythämning–> ges till pat med symtom

E) ev lågdos antikoagulantia som NOAK

F) hypertoni ska behandlas om det föreligger - börja med ACE-hämmare som enalapril

G) diabetes? optimera behandlingen - god metanol kontroll (målet normoglykemi med HbA1c nedåt 45 mmol/mol)

följ upp om 6-12 mån –> bättre? sämre?

om ej bättre eller försämring eller tecken till kritisk ischemi som vilosmärtor eller sänkt ABI–>

–> remiss till kärlkirurg vid invalidiserande claudicatio där 6-12 mån intervention inte gett tillräcklig effekt, för ställningstagande till kirurgisk intervention

de gör utökad utredning med:

 • CT angiografi
 • duplex - 3 ggr ökad hastighet = signifikant stenos
10
Q

när opererar man claudikanter?

A

ofta om pat orkar under 200 m på gångmatteprov, tröskeln beror även på patienten och viljan/inställning och liv

11
Q

Prover

A
 • blodstatus - hb?
 • krea, elstatus - njurar?
 • lipidstatus
 • fasteglukos, HBA1c

EKG - hjärtat?

12
Q

skillnad mellan benartärsjukdom och claudicatio intermittens?

A

BAS = ABI under 0,9 orsakar av aterosklerotisk sjukdom

claudicatio intermittens är en slags benartärsjukdom men där pat har symtom i ansträngning med smärtor i extremiteterna, som blir bättre i vila

13
Q

mål med behandlingen?

A
 • öka gångsträckan
 • minska smärtan
 • läka sår och förhindra amputation
 • sekundärprevention av aterosklerossjukdom