aortadissektion Flashcards Preview

K7 Kärlkirurgi > aortadissektion > Flashcards

Flashcards in aortadissektion Deck (19)
Loading flashcards...
1
Q

vad är aortadissektion?

A

bristning av intiman i aorta som gör att blod under högt tryck kan tränga in i väggen och ge en dissektion av median –> falsk lumen

2
Q

akut vs kronisk?

A

beror på hur snabbt symtomen debuterat

akut = debuterat för mindre än 2 veckor sedan

kroniskt = symtom debuterat för mer än 2 veckor sedan

3
Q

vem drabbas? (epidemiologi)

A

män drabbas oftare än kvinnor, incidenstopp 65-årsålder

typ A dissektion (ascendens) är 5 gånger vanligare än typ B

4
Q

hur klassificeras aortadissektion?

A

typ A = engagerar aorta ascendens

typ B = engagerar aorta descendens (ofta nära a subclavia sin)

okomplicerad - symtom är smärta

komplicerad = rupturerna eller orsakat perfusionsstörning i organ

5
Q

patofysiologi

A

en bristning i kärlväggen leder till att blod kan strömma in mellan kärlets vägglager

bildas falsk lumen

ibland kan det återgå till äkta lumen distalt

beroende på lokalisation så kan det påverka kärl som utgår från aorta–> dessa får då nedsatt flöde

kan även sprida sig och involvera hela aorta

kan ge organischemi

typ A kan ge tamponad om de sprider sig till perikardiet, leda till minskat flöde i koronarkärlen och ge hjärtinfarkt/ påverka aortaklaffen o ge akut hjärtsvikt

6
Q

riskfaktorer?

A

hypertoni
ateroskleros
rökning
bindvävssjukdomar som marfan eller ehler danlos

7
Q

symtom?

A

huggsmärta i ryggen ofta utstrålning mellan skulderbladen –> flyttar sig distalt

ofta allmänpåverkad, blek och/eller kallsvettiga

bortfall av pulsar samt tecken på fokal ischemi

typA = olika tryck i hö och vä arm, ev CNS påverkan

typ B = ytterligare symtom kan variera beroende på organ drabbas av ischemi eller ej

8
Q

kliniska fynd?

A

kliniska fynd:
svår bröstsmärta isolerat eller tillsammans med:
- hypertoni och prechock/chock
- frånvaro av ischemitecken på EKG
- pulsbortfall i extremiteter
- blodtrycksskillnad mellan armarna
- visceral malperfusion som akut njurinsuff eller tarmischemi

vid typ A kan även:

  • nytillkommet blåsljud på hjärtat
  • tecken till hjärttamponad som takykardi, svaga hjärttoner, halsvensstas
  • pulslös elektrisk aktivitet (EKG avger aktivitet men inga pulsar känns)
9
Q

diffdiagnoser?

A
akut hjärtinfarkt
lungemboli
akut pankreatit
akut buk
akut extremitetsischemi 
pneumoni
pleurit
10
Q

utredning och provtagning?

A

EKG
troponiner, CK-MB
blodstatus, CRP, elstatus med krea, leverstatus, amylas

även blodgruppering, BAStest, PKINR, APTT

ev D-dimer för lungemboli

vid A= DT med iv kontrast (DT angiografi)
ekokardiografi

vid B = CT angio

11
Q

akut handläggning

A
syrgas
2 grova infarter
KAD
EKG + telemetri 
smärtstillande (opioider)
artärnål
akut DT aorta (CT angiografi) 
blodtrycket - iv betablockad om över 200 mmHg systoliskt 

kontakta thoraxkirurg om typ A och kärlkirurg om typ B

läggs in på IVA

12
Q

vad är systoliskt målblodtryck vid dissektion?

A

120 mmHg om pat klarar detta och organperfusion är adekvat

13
Q

hur smärtbehandlar man?

A

generellt med opiater 5-10 mg morfin iv vid behov

sänker trycket och lugnar pat

14
Q

handläggning Typ A?

A

alltid akut thoraxkirurgi pga risk för hjärttamponad –> dödlighet ökar med 1% i timmen första 24 h

man sätter ofta in ett graft

kan bli aktuellt med klaffkirurgi

15
Q

handläggning okomplicerad typ B?

A

blodtrycksbehandling till under 120 mmHg –> OBS sätt ut ACE-hämmare/ARB pga risk för hypoperfusion till njuren

ge betablockad som propranolol, metoprolol, labetalol osv

smärtbehandla med opioider morfin iv 5-10 mg

IVA vård

OBS var uppmärksam på nytillkomna eller tilltagande bröstsmärtor samt tecken till perifer organischemi, ex njurfunktion–>
kan indicera ny CT angio

följ upp via specialistklinik med CT angio för att kontrollera ev aneurysmutveckling

16
Q

handläggning komplicerad typ B?

A

kärlkirurgisk operation med stenograf –> räcker ofta för att täcka primära entryt som hindrar ytterligare flöde i falska lumen

kan ibland kompletteras med lokala åtgärder för att återställa blodflöde hos organ med malperfusion ex stent av njurartärer eller bypassoperationer av bäckenkärl (iliaca)

17
Q

komplikationer?

A

en dissektion kan övergå i ett aortaaneurysm eller kompression av äkta lumen = ger visceral ischemi

kan även ge ruptur av aorta = med massiv blödning

18
Q

uppföljning?

A

livslångt vad gäller blodtryck och aortadilatation

19
Q

kan okomplicerade läka av sig själva?

A

Okomplicerade typ B dissektioner - kan läka av sig själv, oftast inte –> det som händer efter 14 dagar är att kärlväggen organiseras så den blir starkare -> vilka kan få ocklusion av falska lumen kan säga att de läker av sig själv –> de andra har fortsatt två lumen men det fungerar, de följs med kontroller
–> så länge flödet är okej och dissektionen inte växer pga bra BT behandling så kan man köra på