kompartmentsyndrom Flashcards Preview

K7 Kärlkirurgi > kompartmentsyndrom > Flashcards

Flashcards in kompartmentsyndrom Deck (16)
Loading flashcards...
1
Q

vad är kompartment?

A

ett compartment är en indelning av muskler och annan vävnad i stram bindvävshinna - finns i underben, underarm, hand och fot

uppstår då perfusionstrycket är under 30-40 mmHg. detta tryck är medelartärtrycket - intramuskulära trycket

perfusionstrycket påverkas negativt av ökad volym/tryck i en muskelloge vilket kan ske via olika mekanismer

2
Q

vad är kompartmentsyndrom?

A

när trycket inom det slutna rummet blir så högt att kapillära perkussionen komprimeras och vävnadsischemi uppstår

venerna orkar inte hålla emot vilket hindrar venöst återflöde. samtidigt kan artärerna som har starkare vägg fortsätta föra blod in i området = ond cirkel med fortsatt tryckökning

3
Q

mekanismer till ökat tryck i muskellogen eller minskad kompartmentvolym?

A
 1. ökad volym av vävnaden - ex blödning (våld, fraktur, antikoagulantia) eller ödem

även reperfusion efter ischemi (postischemiskt reperfusionssyndrom) kan ge kapillärläckage vilket ger ökad vävnadsvolym

 1. minskad kompartmentvolym - vid ex cirkumferent brännskada
4
Q

vad skadas först vid kompartmentsyndrom?

A

muskler, sedan nerver och sedan kärl

celldöd inom 4-6 h ischemi

5
Q

vad är postischemiskt reperfusionssyndrom?

A

om ischemi i över 3 h så påverkas genomsläppligheten i de anoxiska endotelcellerna -> vid reperfusionen sker då sedan ett kraftigt vätskeläckage med volymstegring i muskellogen

6
Q

systemisk påverkan vid akut kompartmentsyndrom?

A

stor del av skadan sker vid reperfusionen av vävnaden, dvs när man åtgärdar problemet

då frisätts en kaskad av metaboliter, cytokiner och myoglobin som ansamlats:

 • –> dessa kan ge systemisk påverkan i form av akut njursvikt
 • -> njursvikten kan ge hyperkalemi, acidos och hjärtrytmrubbningar samt hypovolemi och akut andningsinsuff (ARDS)

upptäck tidigt för att korrigera elektrolyter, hypovolemi och acidos!

7
Q

symtom och kliniska fynd?

A

symtom kommer ca 48 h efter skadan/operationen/orsaken

 1. smärta - huvudsymtom och tidigaste symtomet –> tilltagande i den extremitet som drabbats. finns kvar i vila och blir värre av både aktiv och passiv rörelse av angränsande led
 2. smärtan är svår att lindra - återkommer trots morfin och trots att extremiteten inte visar påtagliga tecken på skada = pain out of proportion
 3. huden blir svullen och glansig
 4. muskeln får hård konsistensökning och dess funktion brister
 5. omfångsökning
 6. sensibilitet kan påverkas men i så fall sent i skedet
 7. perifer cirkulation –> i princip aldrig påverkade pulsar då kompartmenttrycket sällan överstiger artärtrycket
8
Q

hur ställer man diagnos?

A

i första hand klinisk diagnos

 1. avlägsna yttre strukturer som ex gips.
 2. palpera muskulatur - om och hård?
 3. kontrollera akitv+passiv rörelseförmåga - passiva utlöser smärta?
 4. hudens färg och temp= kan vara normal
 5. distalstatus - sensorisk? motorik? kap återfyllnad?
9
Q

i vilka tre steg utvecklas kompartmentsyndrom? (kliniska tecken)

A
 1. ödem och svullnad
 2. ischemisk smärta som ofta inte svarar på behandling
 3. motorisk och ev sensorisk dysfunktion
10
Q

om medvetslös pat?

A

om medvetslös patient - mät trycket med en sk intra-compartmentell tryckmätare –> för inte en nål i aktuellt compartment –> OBS många felkällor

11
Q

behandling?

A

fasciotomi - dvs man öppnar upp fascian som omsluter muskelkompartmenten - oftast alla 4 via två snitt

gör detta vid misstanke akut –> hellre en fasciotomi för mycket än att missa ett kompartmentsyndrom…

muskellogerna får vara öppna och efter några dagar börjar man successivt sluta dem

OBS glöm inte göra detta i samråd med bakjour även mitt i natten!

12
Q

komplikationer till kompartmentsyndrom?

A
 1. rhabdomyolys
 2. crush syndrom
 3. volkmans kontraktur
 4. droppfot
13
Q

beskriv rhabdomyolys

A

= akut sönderfall av muskelceller –> kan bla uppstå efter syrebrist som vid kompartmentsyndrom

muskelcellernas innehåll läcker ut i blodet:

 • kalium
 • kalcium
 • proteiner som ex myoglobin

detta kan i sin tur ge akut njursvikt och vara livshotande

symtom:
- muskelsmärta
- muskelsvaghet
- brunrödfärgad urin (myoglobulinet)
- feber
- illamående
- delirium
- minskad urinproduktion

lab:
- CK (kreatininkinas)
- myoglobin

behandling:
- åtgärda elektrolytrubbning (hyper kalemi+kalcemi)
- vätska upp patienten - få igång urinproduktionen upp till 10-12 liter vätska per dag

14
Q

beskriv crush syndrom

A

massiva kompartmentsyndrom kan orsaka njursvikt, hypovolemisk chock, acidos, hyperkalemi och hjärtarytmier

15
Q

beskriv volkmans kontraktur

A

efter akut ischemi och nekros av flexormuskulaturen i underarmen –> musklerna blir förkortade och fibrotiska = svårt att sträcka ut handleden

16
Q

beskriv droppfot

A

samlingsnamn för olika tillstånd med oförmåga till dorsalextension av fotled/fot.

ischemisk skada i anteriora compartmentet i underbenet påverkar musklerna och man kan inte göra tå och ankelextension