Adjectives About People Flashcards Preview

Chinese School > Adjectives About People > Flashcards

Flashcards in Adjectives About People Deck (40):
0

Careful

Xiǎo xīn

1

crazy

fēng kuáng

2

clever

cōngmíng

3

beautiful

měi lì

4

curious

hào qí

5

cautious

jǐn shèn

6

cheerful

kuài lè

7

Calm

Píng jìng

8

Caring

tǐ tiē

9

careless

cū xīn

10

clumsy

bènzhuō

11

creative

yǒu chuàng yì de

12

dead

sǐ de

13

fragile

cuì ruò

14

difficult

nán xiāng chǔ de

15

Concerned

dān xīn de

16

Different

yǔ zhòng bù tóng

17

alive

huó zhe

18

brakeable

yì suì de

19

Helpful

lè yú zhù rén

20

Xiǎo xīn

Careful

21

fēng kuáng

crazy

22

cōngmíng

clever

23

měi lì

beautiful

24

hào qí

curious

25

jǐn shèn

cautious

26

kuài lè

cheerful

27

Píng jìng

Calm

28

tǐ tiē

Caring

29

cū xīn

careless

30

bènzhuō

clumsy

31

yǒu chuàng yì de

creative

32

sǐ de

dead

33

cuì ruò

fragile

34

nán xiāng chǔ de

difficult

35

dān xīn de

Concerned

36

yǔ zhòng bù tóng

Different

37

huó zhe

alive

38

yì suì de

brakeable

39

lè yú zhù rén

Helpful