Clothing Flashcards Preview

Chinese School > Clothing > Flashcards

Flashcards in Clothing Deck (24):
0

Belt

yāo dài

1

Dress

yīfu

2

Shirt

chèng shāi

3

Shoes

xié zi

4

Socks

wà zi

5

Shorts

duǎn kù

6

Skirt

qún zi

7

Swimwear

yóng yǒu yī

8

Underwear

nèi yī

9

Towel

máo jīn

10

Trousers

kù zi

11

Leather

pí gé

12

Cotton

mián de

13

Silk

sī chóu

14

Synthetic

rén zào de

15

I'll think about it.

wǒ kǎolǜ yí xià

16

Wallet

qián bāo

17

Watch

shǒu biǎo

18

Glasses spectacles

yǎn jìng

19

Sunglasses

tàiyáng jìng

20

Ring

jiè zhǐ

21

Earrings

ěr huán

22

Necklace

xiàng liàn

23

Bracelet

shǒu zhuó