adverbs of time Flashcards Preview

Chinese School > adverbs of time > Flashcards

Flashcards in adverbs of time Deck (13):
0

never

cóng lài mè yǒu

1

usually

tōng cháng

2

Lately

Jìn lái

3

Recently

Zuì jìn

4

always

zǒngshì

5

sometimes

yǒu shí

6

often

jīngcháng

7

Rarely

Hǎn jiàn

8

Frequently

pínfán

9

seldom

hěnshǎo

10

before

zhīqián

11

after

zhīhòu

12

soon

hěnkuài