Feeling Sick Flashcards Preview

Chinese School > Feeling Sick > Flashcards

Flashcards in Feeling Sick Deck (51):
0

Where is the nearest hospital

lí zhèr zuìjìn de yīyuàn zài nǎr ?

1

Chemist pharmacy

yào fáng

2

Dentist

yá yī

3

Doctor

yīsheng / dàifu

4

Medical centre

yī liáo zhōngxīn

5

Optician

yàn guāng shī

6

I'm not feeling well

wǒ gǎnjué bú tài hǎo

7

I'm sick

wǒ bìng le

8

I have a cold

wǒ gǎnmào le

9

Headache

tóu téng

10

Stomachache

wèi téng

11

Backache

bèi téng

12

Asthma

xiào chuǎn

13

Cough

ké sou

14

Constipation

biàn mì

15

Diabetes

táng niào bìng

16

Diarrhoea

lā dù zi

17

Fever

fā shāo

18

Flu

liú gǎn

19

Sore throat

sǎng zi téng

20

Food poisoning

shíwù zhòng dú

21

Allergy

guòmǐn

22

Do you have a paracetamol

yǒu pǔ rè xī tòng ma ?

23

I have a temperature

wǒ yǒu diǎnr fāshāo ?

24

Vomit

ǒu tù

25

I feel dizzy

wǒ yǒu diǎnr tóuyūn

26

Weak

xū ru

27

Anxious

jiāo lǜ

28

Nauseous

ě xīn

29

Shivery

fā dǒu

30

Worse

è huà

31

Better

hǎo xiē le

32

It hurts here

zhèr tòng

33

I can't sleep

wǒ shuì bú zháo jiào

34

I've lost my medication

wǒ de yào chī wán le

35

This is my usual medication

zhè shì wǒ de cháng yòng yào

36

I need a doctor who can speak English.

wǒ xiǎng zhǎoge huì shuō yīngyŭ de yīsheng

37

I have had vaccinations

wǒ jiēzhòng yìmiáo le

38

I have travel insurance

wŏ yŏu lǚxíng băoxiăn

39

Clinic

zhěn suǒ

40

Nurse

hù shi

41

Surgeon

wài kē yīsheng

42

Blood pressure

xuě yā

43

temperature

tǐ wēn

44

Injection

dǎ zhēn

45

Operation

shǒu shù

46

Temperature

tǐ wēn

47

Sprain

niǔ shāng

48

I think it's broken

wǒ xiǎng shì gǔzhé le

49

I have a skin allergy

wǒ yǒu pífū guòmǐng zhèng

50

Antihistamines

kàng zǔ ān jì