Structures Flashcards Preview

Chinese School > Structures > Flashcards

Flashcards in Structures Deck (36):
0

méi yǒu + verb means?

Didn't

1

Bù In between verbs means?

Can't

2

(Verb) yì biān (verb) means?

Whilst

3

If

rú gǔo

4

Is (adj) is (adj)

Is big is tall...

Yòu dà yòu gāo

5

Hot- cold

rè - lěng

6

Old - young

lǎo - niánqīng

7

Old - new

Jiù - xīn

8

Second hand vehicle

Èr shǒu chē

9

Full - empty

Mǎn - kōng

10

Too

Tai ... le

11

Too many/much

Tài duō le

12

Too few/little

Tài shǎo le

13

Dry - wet

Gān - shī

14

Sky

Tiān kōng

15

Weather

Tiān qì

16

Sunny day

Qíng tiān

17

Rainy day

Yǔ tiān

18

cloudy day

Duō yún tiān

19

Adv.
All

Suǒ yǒu de

20

Adv.
Some

Yǒu xiē

21

adj.
Very few

Hěn shǎo

22

adj.
None

méi yǒu

23

Considering/ in view of/ whereas/ seeing that.

jiàn yú

24

Whilst (at the same time)

Yì biān... Verb... Yi biān ... Verb

25

Watch tv

Kàn diàn shì

26

Listen to music

Tīng yīn yùe

27

Watch movies

Kàn diànyǐng

28

interesting

Yǒu yìsi

29

What do you mean?

Shénmeyìsi

30

I think shanghinese girls are very interesting.

Wǒ jué de shànghǎi de nǔ rénhěn yǒu yì si.

31

Which tone?

Nǎ ge shēngdiào

32

A little bit slow.

Yòu diǎn màn

33

And (with adjectives) describe

Yoù... (Adj) yoù ... (Adj)

34

Sometimes

Yǒushīhou

35

Get drunk

Hē zùi le