Food Flashcards Preview

Chinese School > Food > Flashcards

Flashcards in Food Deck (27):
0

meat

ròu

1

meat

ròu

2

chicken

jī ròu

3

pork

zhù ròu

4

beef

mù ròu

5

lamb mutton

yáng ròu

6

fish

7

shrimp

xīa

8

I eat all the meat

wǒ chī soǔ yoǔ de ròu

9

I don't eat meat

wǒ bù chī ròu

10

Vegetables

Shī caì.

11

I only eat vegetables

wǒ zhǐ chī shī caì

12

potato

tǔ dòu

13

tomato

Fān qué

14

. Egg plant

Qìe zi

15

carrot

Hú huo bo

16

cucumber

Huán quā

17

green pepper

Qïng jiāo

18

lettuce

Shēng cāi

19

cabbage

Juán xin caì

20

cabbage

Dà dá caì

21

olives

Gǎn lǎn

22

chickens egg

jī dàn

23

。duck egg

yā dàn

24

cauliflower

caì hua

25

. Mushroom

Mó qu

26

fungus

Xiang qu