House Nouns Flashcards Preview

Chinese School > House Nouns > Flashcards

Flashcards in House Nouns Deck (14):
0

Bed

Chuáng

1

Window

Chuāng zi

2

Floor

Dì bǎn

3

door

mén

4

Open the door

Kāi mén

5

Shut the door

Guān mén

6

Chairs

Yǐzi

7

table

zhuōzi

8

sink

shuǐchí

9

livingroom

kètīng

10

Bedroom

Wò shì

11

Washroom

Xǐ shǒu jiān

12

kitchen

chúfáng

13

balcony

yángtái