Colours Flashcards Preview

Chinese School > Colours > Flashcards

Flashcards in Colours Deck (38):
0

colours

Yán sè

1

white

Bài

2

black

Hēi

3

red

Hóng

4

yellow

Huáng

5

green

6

blue

lán

7

brown

zōng

8

purple

9

my favourites

wǒ zuì xǐ huàn

10

What is your favourite colour?

Nǐ zuì xǐ huàn yán sè shī shén ma?

11

How do you start the question

Proposition first

12

Dark colours

shēn sè

13

Light colour

qiǎn sè

14

Grey

huī sè

15

Orange

júhuáng sè

16

Dark blue

shēn lán sè

17

Gold

jīn sè

18

Silver

yín sè

19

Yán sè

colours

20

Bài

white

21

Hēi

black

22

Hóng

red

23

Huáng

yellow

24

green

25

lán

blue

26

zōng

brown

27

purple

28

wǒ zuì xǐ huàn

my favourites

29

Nǐ zuì xǐ huàn yán sè shī shén ma?

What is your favourite colour?

30

Proposition first

How do you start the question

31

shēn sè

Dark colours

32

qiǎn sè

Light colour

33

huī sè

Grey

34

júhuáng sè

Orange

35

shēn lán sè

Dark blue

36

jīn sè

Gold

37

yín sè

Silver