Directions And Places Flashcards Preview

Chinese School > Directions And Places > Flashcards

Flashcards in Directions And Places Deck (45):
0

Where is....?

…...zài nǎr ?

1

How far is it?

lí zhèr duō yuǎn ?

2

How do I get there?

zěnme zǒu ne ?

3

Can you show me where it is on the map.?

qǐng nǐ zài dìtú shang zhǐ gěi wǒ kàn, hǎo ma?

4

North

běi

5

South

nán

6

East

dōng

7

West

8

Cross the street.

guò mǎlù

9

Turn left

xiàng zuǒ zhuǎn

10

Turn right

xiàng yòu zhuǎn

11

In front of...

zài…...qiánmian

12

Behind

zài…...hòumian

13

Opposite

zài…...duìmiàn

14

Near.....

zài...…fùjìn

15

On the corner

zài zhuǎnjiǎo chù

16

It's straight ahead

zài qiánmiàn

17

Traffic lights

hóng lǜ dēng

18

Cross section

shízì lùkǒu

19

Airport

jīchǎng

20

Bus stop

gōnggòng chēzhàn

21

Train staition

huǒchēzhàn

22

Tourist information

lǚyóu xìngxī

23

Department store

bǎihuò shāngdiàn

24

Bank

yínháng

25

ATM

zìdòng qǔkuǎijī

26

Hotel

jiǔ diàn

27

Internet cafe

wǎngbā

28

Market

shìchǎng

29

Police station

jǐngchájú

30

Supermarket

chāoshì

31

Post office

yóujú

32

Cinema

diànyǐng yuàn

33

Pharmacy

yàodiàn

34

House

fángwū

35

Five minute walk

zǒulù wǔ fēnzhōng

36

Go by taxi

dǎ dī

37

Overhead walkway

gāojiàlù

38

Zebra crossing

bānmǎ xiàn

39

Bridge

qiáo

40

Road

mǎ lù

41

Tunnel

suìdào

42

Park

gōngyuán

43

Toilet, restroom

cèsuǒ / wèishēngjiān

44

Where's the toilet?

cèsuǒ zài nǎr ?