Time Nouns Flashcards Preview

Chinese School > Time Nouns > Flashcards

Flashcards in Time Nouns Deck (22):
0

Last year

Qù nián

1

This year

Jīn nián

2

Next year

Míng nián

3

Years ago

Qián nián

4

Future years

Hòu nián

5

Last month

Shàng Ge yuè

6

This month

Zhè Ge yuè

7

Next month

Xià ge yuè

8

Last week

Shàng ge xīng qī

9

This week

Zhè ge xīng qī

10

Next week

Xià gè xīng qī

11

Last

Shang gè

12

This

Zhè gè

13

Next

Xia gè

14

moment

Shí hou

15

When

Shénme shíhou

16

Sometimes

Yǒu shíhou

17

early (day)

Zǎo shàng

18

Mid morning

Shàng wǔ

19

Mid day

Zhōng wǔ

20

afternoon

xià wǔ

21

late/ nighttime

Wǎnshàng