Äldre Flashcards Preview

Farmakologi > Äldre > Flashcards

Flashcards in Äldre Deck (23):
0

Hur påverkas absorptionen?

Försämrad peristaltik
Nedsatt syraproduktion
Nedsatt produktion av intrinsic faktor
Försämrad genomblödning i GI

1

Hur påverkas distributionen? Risk?

Ökad mängd kroppsfett
Minskad mängd kroppsvatten
Minskat serumalbumin
Risk för ackumulering av fettlösliga lkm, högra blodkonc av vattenlösliga, ökad fraktion av fria proteinbundna lkm

2

Hur påverkas metabolismen?

Försämrad levergenomblödning
Nedsatt funktion i cytokrom p450 systemet

3

Hur påverkas eliminationen?

Minskad renal genomblödning
Minskad GFR
Viktigaste orsaken till toxiska serumkonc

4

Vilken funktion försämras mest normalt med åldern?

Renalt blodflöde.

5

Olämpliga lkm till äldre?

Långverkande benzo - risk för trötthet, muskelsvaghet
Antikolinerga lkm - risk för kognitiv påverkan, urinretention, muntorrhet
Tramadol - risk för konfusion, illamående, yrsel, kramper
Propavan - dagtrötthet, extrapyramidala symtom

6

Lkm som vanligen ger biverkningar?

Warfarin
Antiepileptika
Nsaid
Benzo
Normorix - hyponatremi
Panodil brus - Hypernatremi

7

Vanliga biverkningar till naturläkemedel?

Johannesört - mani, fototoxicitet
Gonko biloba - magtarmbesvär, hv
Ginseng - illamående, diarré, insomni, hypertoni

8

Effekter av utsättning?

Reboubdfenomen - PPI
Utsättningsreaktioner - ssri
Upphörde interaktion - waran/paracetamol, konkurrerar om enzym
Återfall i sjd

9

Naturläkemedel som interagerar med waran?

Q10 - liknar K vitamin
Ginko biloba - trombocythämning
Ginseng - minskar effekten
Grönt te - minskar effekten av
Johannesört - minskar effekten
Jättenattljusolja - trombocythämning
Omega 3 - förlängd blödningstid

10

Riktlinjer för lkm beh av äldre?

Finns alt till lkm?
Starta m låg dos o höj långsamt
Tillämpa längre dosintervall mtp sämre elimination
Kontrollera serumlipider om möjligt
Utvärdera effekt, ompröva regelbundet
Beh ej biverkan m nytt lkm
Ta alltid ställning till om något kan tas bort

11

Vilket lkm ger ofta svår ortostatism?

ACEi

12

Vad innebär polyfarmaci?

Användande av för många lkm
Användande av två lr fler lkm inom samma atc grupp
Användande av tre lr fler psykofarmaka från samma lr olika atc grupper

13

Vilka naturläkemedel minskar effekten av waran?

Johannesört
Ginseng
Grönt te

14

För vad står MASTER?

Minimize
Alternative
Start Low and go slow
Titrate therapy
Educate patient
Review regularly

15

Vilket lugnande lkm och för sömn bör användas till äldre?

Oxazepam
Zopiklon

16

Vilka antihypertensiva lkm bör undvikas?

Kombination av betablockad och neg inotropa kalciumflödeshämmare.

17

Vilka lkm och doser bör undvikas vid ischemisk hjärtsjukdom?

ASA över 75 mg
Nitrater utan fritt intervall
Neg inotropa kalciumflödeshämmare vid hjärtsvikt och vid samtidig beh med betablockad.

18

Lkm med störst känd miljöpåverkan?

Hormonpreparat
Diklofenak
Antibiotika

19

Alternativa smärtabeh till äldre?

Existensiell smärta - samtal
Träning
TENS
Akupunktur
Hjälpmedel

20

Åldersrelaterade förändringar på hjärta o kärl?

Autonom reglering av BT sämre - ortostatism.
Minskad baroreflex. yrsel, ostadighet.

21

Vanligaste lkm biverkningar?

Trött, dåsig - lugnande, opioid,
Konfusorisk - antipsykotika, antikolinergika
Stel, mimikfattig - antipsykotika
Lågt BT, svimmar - vätskedrivande, nitrater, betablockad
Fall
Sömnrubbning
Mardrömmar
Muntorrhet
Förstoppning

22

Vanliga kontraindikationer för lkm mot vanliga tillstånd?

Hjärtsvikt - nsaid
Alzheimer - antikolinergika
Nedsatt njurfunktion - peroralt antidiabetikum