KOL o astma Flashcards Preview

Farmakologi > KOL o astma > Flashcards

Flashcards in KOL o astma Deck (18):
0

Vad är GINA?

Internationella astma föreningen.

1

Mål med astmabeh?

Symtomfrihet
Ingen begränsning adl
Normal lungfunktion
Inga störande biv av beh
Inget behov av symptomatisk beh

2

När övergår man från beh steg 1 till 2?

Om det krävs mer än två vb beh i veckan bör man överväga inhalationssteroider.

3

Kortverkande b2agonister?

Salbutamol
Terbutalin

4

Nämn långverkande b2 agonister.

12h - formoterol, salmeterol
24h - indakaterol, olodaterol, vilanterol - används endast vid kol.

5

Biverkan Saba o laba?

Muskeltremor - ffa terbutalin, mindre förekommande med salbutamol.

6

Effekter av inhalationssteroider?

Minskade astmasymtom
Förbättrad lungfunktion
Minskad reaktivitet i luftvägarna
Färre exacerberationer

7

Vanligaste inhalationssteroider?

Budesonid
Flutikason

8

Vilken typ av b2 agonister innehåller kombinationspreparat?

Långverkande

9

Vilken kombinationsbeh kan man variera?

Symbicort turbuhaler
Bufomix easyhaler
Duoresp spiromax

10

Sker någon förändring av astmabeh under graviditet?

Nej. Viktigare att vara välbehandlad

11

Vilken bronkdilaterare används ffa till en kol pat?

Antikolinergika - ex tiotropium. Beror på att kol har ett större inslag än astma av parasympatikuspåslag.

12

När ska kombinationsbeh sättas in vid kol?

Endast då fev1 < 50%, dvs stadie 3 lr 4
Uttalade symtom
Återkommande exacerbationer

13

Vilka po steroider finns?

Prednisolon
Betametason

14

Vilken effekt har leukotrienreceptorantagonister?

Minskad:
Bronkospasm
Slemhinnesvullnad
Slemsekretion
Eosinofiler rekrytering
Mediatorfrisättning

15

Hur verkar omalizumab?

Monoklonal ak som binder fritt cirkulerande IgE.

16

För vad står asit? Vad innebär det?

Allergen specifik immunterapi
Att med små mängder allergen bygga upp patientens tolerans mot ämnet.

17

Mål med beh av kol?

Minska symtom
Förbättra livskvalité
Förebygga exacerberationer
Förbättra den fysiska prestationsförmågan