Emb Flashcards Preview

Farmakologi > Emb > Flashcards

Flashcards in Emb Deck (62):
0

Vad är ebm?

Ett samvetsgrant och klokt användande av det för närvarande bästa beviset för vården av en enskild patient.
Ebm är en integrering av individuell klinisk kompetens och tillgängliga externa bevis från systematisk forskning.

1

Hur praktisera ebm?

Översätt till frågor som är möjliga att besvara
Hitta bästa bevisen
Granska bevisens validitet o användbarhet(storlek o beh-effekt)
Värdera effekt för den enskilde patienten, kort o långt, kostnad, risk
Diskutera o välj med patient
Utvärdera effekt

2

Stegen i ebm?

Formulera frågeställning - picot
Kritisk granska tillgängliga bevis
Värdera resultat
Kommunicera

3

För vad står picot?

Används för att formulera en frågeställning.
Population/problem
Intervention/indikator
Comparator/control
Outcome
Time

4

Vilken typ av studie har bäst bevisvärde?

Systematisk analys av rct
Rct
Kontrollerade studier
Observationsstudier
Fallstudier

5

Vad innebär metaanalys?

Statistisk syntes av numeriska resultat från flera försök som alla avser samma frågeställning.
Ger ett mer säkert medelvärde med mindre spridning än andra studier.

6

Systematiska sammanställningar - databaser?

Cochrane
DARE
Clinical evidences

7

Vilka ämne avhandlar SBU?

Myndighet som arbetar med att systematiskt söka, kvalitetsgranska o väga samman forskningsresultat från hela värden.
Syfte är metodutveckling o kundkapsstöd.

8

Vad värderar olika databaser som ex cochrane o SBU?

Studiers kvalité
Vetenskapligt underlag för bevis
Prioriterade åtgärder - ffa socialstyrelsen

9

Hur delas studiers kvalité in enligt SBU?

Högt - rct
Medelhögt - stora studier med matchade kontroller
Lågt - retrospektiv, okontrollerade
Inget - expertutlåtande

10

Hur delas evidensstyrka in enligt grade?

Starkt - > 2 studier med högt bevisvärde lr god systematisk översikt
Måttligt - 1 studie med högt bevisvärde samt > 2 med medelhögt
Lågt -

11

Hur prioriterar SOS?

Angelägenhsgrad - 1 högst 10 lägst
Icke göra - om bevisad dålig effekt, sämre än alt, ogynnsam nytta/risk
FoU - forskning

12

Hur delas klinisk forskning in?

Observationsforksning - deskriptiv (fallstudier,tvärsnitt, longitudinella) eller analytisk (fall-kontroll, kohort)
Interventionsforskning - kliniska prövningar (randomiserad, dubbelblind, kontrollerad)

13

Vad innebär randomisering?

Slumpmässig allokering av deltagare i olika grupper, syfte att erhålla grupper som är jämförbara undantaget beh.

14

Vilket syfte har blindning?

Minimerar skrevet i bedömningar o effektvärderingar.

15

Vilka kriterier används o bör användas som urval?

Inklusion och exklusion men man bör också beakta geografi, prövare och patienter som väljs ut och har effekt på resultatet.

16

Vad avgör primära o sekundära forskningsfrågeställningar?

Vad vill man ha svar på - avgörs av storleken på kohorten och vem som frågar.
Måste innan bestämma vad som är viktigaste variabler o end-points.

17

Vad innebär en paralellgruppsprövning?

En grupp randomiseras till antingen beh a eller B. Skillnaden i utfall beror då endast på beh.

18

Vad innebär en cross-over prövning?

Pat randomiseras till olika beh o efter halva tiden byter grupperna behandling med varandra. Patienten blir således sin egna kontroll.

19

När ska man ej göra crossover studier?

Om patienterna försämras över tid - dvs de slutar vara lika beroende på hur mycket de försämras.
Eller om tillståndet är säsongsbundet - ex allergi.

20

Vad innebär en faktoriell prövning?

Då man jämför olika behandlingar, det bildas fyra olika grupper. En grupp med bara placebo, placebo+lkm 1, placebo+lkm 2 samt kombination av båda lkm.

21

Skillnad mellan statistisk signifikans och klinisk signifikans?

Statistisk signifikans säger bara att det finns en skillnad medan klinisk signifikans anger om den skillnad som finns är tillräckligt stor för att ha en betydelse för kliniken.

22

Vilka utfall mäter man vid studier?

Biomarkörer
Intermediär variabel
Surrogatvariabel
Kliniskt utfall

23

Vilka utfall bör mätas?

Enligt lubsens hierarki.
Man bör alltid redovisa fall som är minst lika eller allvarligare än det man vill veta.

24

Hur godkänns lkm som används i Sverige?

Läkemedelsverket
European medicines agency

25

Hur godkänns ett lkm?

Först ema - centralt - alla eu länder - vissa måste börja här
Sedan läkemededelsverket - nationellt - räcker för vissa
Vissa kan börja nationellt o sedan följer andra länder - ömsesidig

26

Måste ett lkm vara bättre än befintliga lkm på marknaden?

Nej, räcker att det är bättre en placebo o således ett alternativ till befintlig behandling.

27

Vad betyder den svarta triangeln?

Symbol infört av eu. Ett lkm som är nytt på marknaden o som är under ökad kontroll avseende ffa biverkningar som är så pass ovanliga att de inte upptäcks i små studier.

28

Vad är spc?

Summary of products - produktresume. Allt som företaget anger om ett lkm måste finnas där. Den text som finns i fass. Texten skrivs av företagen själva.

29

Vad gör tlv?

Beslutar om vilka lkm och förbrukningsartiklar som ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet. Målet är att få ut som mkt hälsa som möjligt av skattepengar.

30

Hur fungerar en subvention?

Kan vara generell för ett visst tillstånd.
Kan vara partiella, dvs om vissa lkm ej har fungerat för ett tillstånd kliver en subvention in för ett givet lkm, ex pregabalin vid GAD.

31

Hur påverkar SOS användandet av lkm?

De skriver riktlinjer med rekommendationsgrad 1-10. Ej bindande.

32

Vilken roll har SBU?

Vilken effekt olika metoder har.
Finns det några risker.
Vilken metod ger mest nytta för pengarna.

33

Vilken funktion har e hälsomyndigheten?

Lagrar o förmedlar de elektroniska recepten i Sverige.
Ansvarar för den nationella lkmstatistiken.

34

Hur granska referenser snabbt?

Är artikeln publicerad?
Var är den publicerad
Finns det publikation bias?

35

Vad är en surrogatvariabel?

En variabel som används som resultat som surrogat för det man vill påvisa. Ex mäta fev1 som surrogat till mindre kol exacerberationer.

36

Kan man uttala sig om sekundära utfall om det n inte fanns någon skillnad avseende den primära variabeln?

Nej.

37

Hur får man fram nnt?

Delar 100% eller 1 med den absoluta riskreduktionen.

38

Vad bör man titta på då man granskar resultat?

Titta alltid efter arr o rrr, jämför.
Titta efter nnt o jämför med konfidensintervall.

39

Hur räknar man ut number needed to harm?

Hitta arr för biverkningar och räkna ut på samma sätt som nnt.

40

Mot vilken reklam finns förbud?

Humanlkm som ej ännu är godkända
Reklam som är riktad till barn
Marknadsföring av receptbelagda lkm till allmänheten, vaccin är undantag.

41

Vem bestämmer vilka lkm som finns på rekommenderade lkm i Skåne?

Läkemedelsrådet i Skåne.

42

Hur delas lrp in?

Obehandlad indikation
Onödigt lkm
...

43

Vilka faktorer har betydelse för variabilitet?

Extrinsic - lkm interaktioner, miljö, praktisering, alkohol, rökning, diet
Intrinsic - ålder, organfunktion, sjd, graviditet,

44

På vilka sätt kan ett lkm metaboliseras?

Utsöndring utan påverkan
Metabolisering och sedan utsöndring - redox reaktion
Metaboliseing - konjugering - utsöndring

45

Vilka faktorer kan påverka ett lkm distributionsvolym?

Metabolisering
Konjugering
Fett lr vattenlösligt

46

Vilken del av ett lkm har effekt?

Den fria fraktionen

47

Vilka vävnader används för att estimera distributionsvolym?

Plasma lr blodvolym (3-5L) och vävnadsvolym (42L)
Därtill måste man ta fram kvoten mellan fri och bunden fraktion.

48

Vilka plasmaprotein har störst betydelse för lkm bindning?

Albumin - kan vara påverkat vid flera tillstånd ex leversvikt
Orosomucoid

49

Vilken typ av lkm påverkas ffa nedsatt leverfunktion?

Högclearencelkm

50

Var fastställs nya atc koder för lkm?

WHO centret i Oslo.

51

Hur kan vi värdera lkm?

Efficacy - verkan, göra i kliniska prövningar
Effectiviness - fungerar det? Epidemiologi, erfarenhet
Efficency - samhällsperspektiv, är det värt kostnaden.

52

Varför bör vi använda ebm?

Underlag för bästa beh för patient - mest effektiva o minst riskabla.
Utnyttja resursers på nästa sätt
Omfattar diagnos, prognos, beh.

53

Vad är nyckelordet för ebm?

Systematik.

54

Hur delas lrp in enligt hepler?

Obeh indikation
Onödig lkm terapi
Fel lkm
Fel dos
För hög dos
Biverkan
Intar ej lkm

55

Ge exempel på aktörer inom läkemedelsområdet.

European medicines agency
Tand- o lkm förmånsverket
SOS
Statens beredning för medicinsk utvärdering
E hälsomyndigheten

56

Vad gör Läkemedelsverket?

Utarbetar rekommendationer för lkm beh i samarbete med specialister från sjukvården.
Baseras på aktuell vetenskap o erfarenhet.

57

Enligt vilket system graderar lkv sina rekommendationer?

Enligt grade.
Hög
Måttlig
Låg
Mkt låg

58

Vilket är SBU uppdrag?

Att utvärdera metoder som används i vården, både etablerade o nya.

59

Vilken myndighet har till uppgift att granska hälso- o sjukvården?

Inspektionen för vård o omsorg.
Handlägger ex anmälningar enligt lex Maria, Sara etc.

60

Vilken uppgift har e hälsomyndigheten?

Lagrar o förmedlar de elektroniska recepten i Sverige.
Ansvarar för den nationella lkm statistiken.

61

Hur fungerar atc systemet?

Lkm delas in efter huvudindikation.
Undergrupper utefter terapeutiska, farmakologiska o kemiska egenskaper.