Smärta Flashcards Preview

Farmakologi > Smärta > Flashcards

Flashcards in Smärta Deck (44):
0

Beh av akut smärta?

Paracetamol - panodil
Cox hämmare - ibuprofen
Starka opioider - morfin meda

1

Hur definieras långvarig smärta?

Smärta mer än 3-6 månader efter orsak till smärtan.
Smärta som kvarstår längre än väntat.

2

Generell beh av noceceptiv smärta?

Paracetamol, nsaid, opioider, kortison

3

Generell beh av neuropatisk smärta?

Tricykliskt antidepressivum, antiepileptika

4

Generell beh av psykosen smärta?

Psykofarmaka

5

Vilken generell effekt har paracetamol och nsaid?

Hindrar prostaglandinsyntesen lokalt vid smärtområdet.

6

Vad innebär grind kontroll teorin?

Att taktil stimulering lindrar noceceptiv smärta. Beror på att samtidiga kutana impulser fortleds samtidigt med smärtimpulser vilket teoretiskt ger en lindran.

7

Beskriv smärttoppar enligt WHO.

Paracetamol lr nsaid
Nivå 1 + svaga opioider - denna nivå används mindre o mindre.
Nivå 1 + starka opioider

8

Effekt av paracetamol?

Analgetika
Antipyretisk
Ingen antiinflammatorisk effekt
Levertoxiskt i höga doser, kan förstärka effekten av waran

9

Generell verkan nsaid o ASA?

Analgetika
Antipyretisk
Antiinflammatorisk

10

Skillnad mellan verkningsmekanismen av ASA o nsaid?

ASA binder irreversibelt till trombocyter till skillnad mot nsaid. Effekten sitter således i ca 7 dgr, till trombocyterna nybildas.

11

Biverkningar av ASA?

Förlängd blödningstid
Påverkar magslemhinna
Kan ge allergi
Rays syndrom kan uppstå hos barn - ges ej till barn under 18 åå.

12

Biverkningar av Cox hämmare?

Magbiverkningar
Ökad blödningstid
Vätskeretention
Njursvikt
Bronksammandragning
Påverkan på livmoder - kan motverka kontraktioner

13

Vilka lkm kan nsaid interagera med?

Antikoagulantia o trombocythämmare
Diuretika o antihypertensiva lkm
Kortikosteroider
Ssri

14

Vilka effekter kan nsaid ha på en blivande gravid lr gravid kvinna?

Kan motverka äggets infästning i livmodern
Kan motverka uteruskontraktioner i slutet av graviditet

15

Vilka nsaid har ökad risk för kardiovaskulära händelser?

Diklofenak
Coxiber dvs cox2 hämmare
Ingen risk med Naproxen lr ibuprofen

16

Vilka nsaid går med GI komplikationer? Varför?

Alla
Coxiber o diklofenak mindre risk
Ibuprofen o Naproxen ökad risk

17

När bör diklofenak ej användas?

Allvarlig hjärt/kärlsjd
Måste övervägas innan insättning till pat med riskfaktorer för hjärt/kärlsjd - ex hypertension, hyperlipidemi etc

18

När bör man ej ge coxiber?

Till pat med hjärt/kärlsjd
Bör endast användas hos pat med hög risk för GI blödning

19

När är glukosamin kontraindicerat?

Skaldjursallergiker
Diabetiker
Socialstyrelsen har satt beh som icke göra.

20

Nämn tre svaga opioider?

Kodein - citidon + paracetamol
Tramadol
Dexofen

21

Effekter av opioider?

Analgesi
Eufori
Sedativa
Förvirring
Andningsdepression
Minskad hostreflex
Illamående/kräkning
Förstoppning
Tolerans

22

Biverkningar av opioider?

Andningsdepression
Minskad hostreflex
Illamående/kräkning
Förstoppning
Beroende

23

Biverkningar av tramadol?

Illamående, förstoppning, svettningar, yrsel, hv
Trötthet, dåsighet
Konfusion
Kramp
Beroende

24

Hur verkar tramadol?

Effekt via opioidreceptorer
Återupptagshämning av noradrenalin o serotonin

25

Vilken dos tramadol öre kvinnoteater dos med morfin?

100 mg tramadol = 10 mg po morfin

26

Vilka lkm interagerar tramadol med?

Läkemedel som påverkar serotonin
Lkm som påverkar kramptröskeln - ssri, tca
Alkohol
Warfarin

27

Vilke stark opioid är mest beroendeframkallande?

Ketogan - mest snabbverkande.

28

Hur ska man tänka vid smärtgenombrott vid morfinbeh?

1/6 av dygnsdosen.

29

Vad innehåller targiniq? Varför?

Oxykodon + naloxon
Naloxon motverkar opioidinducerad förstoppning genom att motverka oxykodons effekt lokalt o tarmen.

30

Po dosförhållande oxykodon/morfin?

Ingen skillnad vid iv injektion.
Vid första dos po 1:2, dvs det krävs dubbel dos morfin. Förljande doser är förhållandet 1:1,5

31

Maxdos av targiniq?

80 mg oxykodon/dygn. Därefter kommer dosen av naloxon verka systematiskt o således motverka den analgetiska effekten av oxykodon.

32

Kontraindikation mot targiniq?

Nedsatt njur- o leverfunktion.
Ger förhöjda konc av oxykodon o naloxon. Naloxon påverkas mer.

33

Hur verkar tapantadol?

Ett starkt analgetikum med my-agonistopioida o noradrenalin återupptagshämmare egenskaper.
Risk för både opioid- och noradrenerga biverkningar

34

Dosförhållanden tapantadol?

50mg - 10 mg oxykodon - 17,5 mg morfin

35

Biverkningsprofil tapantadol jmf oxykodon?

Verkar vara mindre obstipation, illamående och kräkning. Dock liten studie.

36

Vilka lkm kan påverka metabolismen av fentanyl?

Erytromycin
Klaritromycin
Cyp3a4 hämmare

37

När är fentanylplåster indicerat?

Sväljningsproblem
Kroniskt illamående
Kräkningar
Osäkert upptag från GI

38

När är fentanylplåster ej lämpligt?

Instabil smärta
Smärttillstånd som kräver höga doser morfin
Uttalade svettningar - plåster kan lossna

39

Hur ska man undvika opioidinducerad förstoppning?

Alltid sätta in laxermedel samtidigt.
Om opioiddosen ökas måste också laxermedel ökas
Undvik bulkmedel - ex

40

Beh av trigeminusneuralgi?

Karbamazepin

41

Beh av postherpetisk neuralgi lr diabetes neuropati?

1 gabapentin lr tca (amitryptilin)
2 pregabalin.
3 snri - duloxetin, venlafaxin
4 tramadol
5 morfin/oxykodon

42

Hur sätter man in amitryptilin?

Med 5 mg tn
Öka med 5 mg/vecka till önskad effekt
Max 30 mg/dygn

43

Beh av akut neuropatisk smärta?

Gabapentin 100mg x 3
Öka var tredje dag tills god effekt lr max 600mg x 3.
Absolut max 1200mg x 3.