Förstämningssyndrom Flashcards Preview

Farmakologi > Förstämningssyndrom > Flashcards

Flashcards in Förstämningssyndrom Deck (16):
0

Lkm som kan ge depression?

Nsaid
Neuroleptika
Betablockad
Ep lkm
Parkinson lkm
Nikotin
Östrogen/gestagen

1

Vilka neurotransmittorer kan vara påverkade vid depression?

Serotonin
Noradrenalin
Dopamin

2

Effekter av olika serotininreceptorer?

1 antidepressiv, ångestdämpande, tvångstankar
2 ökad ångest, panikattacker, psykos, minskad libido, sömnsvårigheter
3 illamående, kräkningar, GI störningar

3

Effekter av antidepressiva?

+ stämningshöjare, hämningslösande, ibland sederande
- lång tid till effekt, besvärliga biverkningar

4

Vilka preparat fungerar som återupptagshämmare för serotonin?

Ssri
Tca
Snri

5

Vilka effekter har mirtazapin?

På låga doser på serotonin och vid högre doser, över 15 mg, även på noradrenalin.

6

Vanliga biverkningar av bibropion?

Muntorrhet, GI störningar, illamående, kräkning, hv, sömnsvårigheter

7

Vanliga biverkningar av agomaletin?

Hv, yrsel, somnolens, insomni, migrän, illamående, förstoppning, ökade leverenzymer!, övre buksmärta.

8

Vilka symtom kan uppstå vid serotonergt syndrom?

Feber, svettningar, diarré
Agitation, förvirring, mani
Muskelkramper, tremor, ökad retbarhet, koordinationssvårigheter, koma
Kan uppstå inom dgr från insättande

9

Varför får man sexuella biverkningar av ssri?

Stimulering av av 5ht2 receptorn. Tanken bakom samtidig blockad med vissa lk. som också ger ökad halt serotonin.

10

Varför får man ökad blödningsrisk vid användning av ssri?

Man tömmer trombocyter på serotonin vilket minskar koagulationen.

11

Hur klassificeras interaktioner?

A ingen åtgärd
B ingen åtgärd
C dosjustering
D

12

Utsättningssymtom av antidepressiva?

GI besvär
Sömnbesvär
Humörpåverkan
Ångest
Influensaliknande symtom

13

Har man i studier sett beroendeställning av ssri?

Nej, möjligen ökad tolerans
Ja, fysiska abstinenssymtom

14

Hur länge ger man antidepressiv beh?

Minst 6 mån efter symtomfrihet.

15

Vilka lkm kan ge hyponatremi hos äldre?

Ssri - citalopram, escitalopram, fluoxetin, sertralin
Snri - venlafaxin, duloxetin