Neurologi Flashcards Preview

Farmakologi > Neurologi > Flashcards

Flashcards in Neurologi Deck (48):
0

Existerande system?

Serotonin
Adrenalin
Dopamin
Glutamat
Acetylkolin

1

Inhiberande system?

GABA

2

Vanligaste verkningsmekanismen anti ep?

Påverkar det postsynaptiska Na flödet.

3

Hyr sätter man in ep lkm?

I upptrappning - ffa för att undvik biverkningar
Kolla blod, lever och elstatus.
Konc bestämning

4

Mål med ep beh?

Anfallsfrihet med minsta möjliga biverkningar. Gäller för ca 70% av patienterna.

5

Hur lång tid innan man når steady state av ett lkm?

Tre halveringstider.

6

Vad innebär behandlingsassistent ep?

Anfall under 2 års tid och minst tre olika behandlingsregimer.

7

Anfallbeh av ep i första hand?

Karbamazepin
Lamotrigin

8

Hur bedömer man effekten av en ep medicin?

Klinisk effekt - anfallskalender
Konc bestämning - fenytoin, karbamazepin, valproat

9

Vilket ep lkm har dosberoende metabolism? Innebörd?

Fenytoin
Normalt dubblas blod konc om man dubblar dos. För fenytoin nås en maxgräns för metabolism vilket innebär att om dosen ökas för mkt kan blod konc sticka iväg till mkt höga nivåer.

10

Vilka typer av lkm har högst risk för interaktioner?

Snävt terapeutisk intervall
Enzym inducerade lr hämmare

11

Vilket lkm kan ge Steve Johnson syndrom?

Lamotrigin?

12

Dosberoende metabolism?

Fenytoin

13

Fungerar vid all ep?

Valproat

14

Enzymindicerare?

Karbamazepin
Fenytoin
Barbiturater

15

Enzymhämmare?

Valproat

16

Elimineras helt via njurar?

Gabapentin

17

Synfältsbortfall?

Vigabatrin

18

Elimineras genom hydrolys?

dvs eliminering oberoende av njurar o lever. Styrs av pH o temp.
Levetirazepam

19

Halveringstid mindre än 10 timmar?

Vigabatrin
Gabapentin
Levetiracetam
Pregabalin

20

Vilket ep lkm kan ge håravfall och viktuppgång?

Valproat

21

Ep liksom kan ge lever och blodbiv?

Valproat

22

Vilket lkm kan ge tandköttsförstoring o acne?

Fenytoin

23

Förstahandsval ep lkm hos unga kvinnor?

Lamotrigin

24

Vilka ep lkm kan ge hyponatremi?

Karbamazepin
Oxkarbaxepin

25

Vilka lkm kan ge osteoporos o metabola störningar?

Karbamazepin
Valproat

26

När kan man avsluta ep behandling?

Efter 3-5 års anfallsfrihet
Sätts ut långsamt - månader - pga risk för abstinens.

27

När är ep beh svår att sätta ut?

Partiell ep
Lång tids beh
Mental retardation
Hjärnskada

28

Strategier vid Parkinson?

Dopaminagonister - madopark, l-dopa
Stimulera dopamin rec - bromokriptin
Hämma enzym som bryter ner dopamin - Mao, COMT
Öka frisättning från depåer - amantadin
Korrigera balansen - antikolinergika - akineton

29

Rekommenderad beh av Parkinson i Skåne?

Levodopa + benserazid
Levodopa + karbidopa

30

Perifera biv av dopaminerga lkm?

Anorexi
Illamående
Kräkning
Ortostatism

31

Centrala biv av dopaminerga lkm?

Hyperkinesier - dosberoende
Psykiska problem - mardrömmar, sömnstörning, synhallucinationer, konfusion, mani

32

När används antikolinergika vid Parkinson?

Till unga pat med tremor?

33

Biverkningar av antikolinergika?

Konfusion
Muntorrhet
Förstoppning
Urinretention

34

Hur verkar Sumitriptan?

Ger kraniell kärlkonstriktion och hämning av trigeminus.

35

Biv av Sumitriptan?

Tryck över bröstet
Krampkändlami halsen
Tyngdkänsla i kroppen
Parestesier

36

Rekommenderad beh av fokala anfall?

Karbamazepin
Lamotrigin

37

Beh av generaliserade tonisk-kloniska anfall?

Valproat
Lamotrigin

38

Beh av generaliserade absensanfall?

Etosuximid
Valproat

39

Beh av generalisérade myokloniska anfall?

Valproat
Levetiracetam

40

Vilka pat har störts risk för problem med interaktioner?

Äldre pat med många lkm som ser många läkare.

41

Vilka tre lkm inducerar metabolismen för långa andra lkm?

Karbamazepin
Fenytoin
Fenobarbital

42

Vilket ep lkm är en enzymhämmare?

Valproat

43

Vilka biverkningar kan man få av valproat?

Håravfall
Viktuppgång
Lever o blodbiverkningar
Osteoporos
Metabola störningar

44

Att tänka vid beh med L-dopa?

Ej samtidigt järn. Ger komplexbindning och försämrad biotillgänglighet.

45

Vilket lkm ökar biotillgängligheten av bromokriptin?

Erytromycin.

46

Beh av tremor hos yngre pat?

Tillägg av antikolinergika o i andra hand propranolol.

47

Profylaxbeh av migrän?

Metoprolol