Diabetes Flashcards Preview

Farmakologi > Diabetes > Flashcards

Flashcards in Diabetes Deck (18):
0

Definitioner diabetes?

Fastande > 7 i plasma
2 h glukosbelastning > 11,1 i plasma
Hba1c > 48 mmol/mol i plasma

1

Mekanismer bakom diabetes?

Insulinbrist
Insulinresistens
Kombination

2

Vad beror komplikationerna vid diabetes på?

Ett dysregleriat blodsocker.
Ej för mkt eller lite insulin i sig.

3

Vid vilket GFR måste metformin sättas ut permanent?

GFR < 30

4

När bör metformin sättas ut tillfälligt?

Då man avser använda jodbaserad kontrast
Då patienten är dehydrerad
Gastroenterit
Infektion med påverkat at

5

När bör man sätta ut metformin permanent?

GFR < 30ml/min
Svår hjärt- o/lr leversvikt

6

Vad innebär inkretineffekten?

Po intaget glukos ger en större insulinfrisättning än en lika stor dos given iv.

7

Hur påverkas inkretineffekten vid dm2?

Den minskar.

8

Vilka typer av inkretinlkm finns?

Glp-1 rec agonister
Ddp-4 hämmare

9

Vilka organ påverkas av Glp-1?

Ventrikel - förlångsammas tömning
Pancreas -
Fettvävnad
Lever
Hjärta - förbättrad vk funktion
Hjärna - skyddar neuron

10

Hur fungerar sglt-hämning?

Hämmar reabsorbtionströskel av glukos i nefronet. Minskar hyperglukemi.

11

Varför kan metformin ge laktacidos?

Minskar leverns förmåga att omvandla laktat till glukos.

12

Målblodtryck vid dm2?

140/80

13

LDL mål?

< 2,5 mmol/L

14

Hur verkar sulfonureider?

Som insulinfrisättare.

15

När måste man sätta ut insulinfrisättare?

Njur eller hjärtsvikt
Dålig leverfunktion

16

Vad kan man mäta för att avgöra insulinproduktion?

C-peptid.
< 0,3 nmol/L talar för otillräcklig egen insulinproduktion
> 1 talar för god egen produktion o att problemet troligen är insulinresistens.

17

När är Glp-1 agonister lämpliga?

BMI > 35 o hba1c > 63 mmol/mol trots beh med metformin o ev sulfonureider.