Elver og rennande vatn Flashcards Preview

Geologi 101 > Elver og rennande vatn > Flashcards

Flashcards in Elver og rennande vatn Deck (147)
Loading flashcards...
1

Kva oppstrømms kontrollfaktorar har vi ?

Faktorar som; geologi, klima, landutnyttelse og nedslagsfeltet areal/form er faktorar som påverkar karakteren og atferden til elvevatnet

2

Kva nedstrømms kontrollfaktorar har vi ?

Primært erosjonsbasis er her den viktigaste faktoren.

3

Kva er vatnet sitt arbeidspotensial avhengi av ?

Først og fremst avhengi av gradienten på elva.

4

Kva blir vatnet sin energi brukt til ?

Først og fremst til å overvinne friksjonen vatnet møter. Dersom elva så har overskot av energi blir dette brukt til å grave i elveløpet.

5

Kva er den generelle erosjonsbasis?

Det er ei nedre grense for kor langt ned elva sin nedtæring kan gå. Er ei tenkt linje frå havnivået og innover land.

6

Kva kallar ein landofrmer danna frå rennande vatn ?

Det kallar vi for fluviale former.

7

Kva er eit linært avløp ?

Avrenning i bekker og elver er eit linært avløp,

8

Beskriv kva eit flateavløp er?

Der vann renn som ein tynn film ned ein skråning. Utviklar seg gradevis større og tilfeldige og små mikrostrukturar. Vatnet blir slik til slutt konsentrert.

9

Kva for variablar spelar inn på det geomorfologiske arbeidet ei elv utfører?

Variablane; større strukturar i skråningen som følge av
-Vannhastigheit
-Vannføringa

10

Korleis finn vi vannføringa til ei elv?

Dette finn vi ved å multiplisere Elvesnittet (A) m^2 , med vannhastigheit i meter/sek
Formelen blir Q=A*V. Og blir utrykkt i m^3/sek.

11

Kva er eit vått perimeter?

Det er antall meter på tvers av ei elv.(tverrforma) Dette er friksjonsfeltet mellom elveleiet og elva. Forholdet mellom elva sitt volum og det våte perimeter er med på å bestemme farta til elva. Lavt forhold er raskast.

12

Kva er den hydrauliske radius?

Det er eit mål på kor godt tilpassa elveløpet er for effektiv vanngjennomstrømming. Høg r verdi gir mindre friksjon.

13

Kva fortel elva sin ruheit oss noko om ?

Stor ruheit gir større friksjon og lavare elvefart.

14

Nemn faktorane som spelar inn på farta til ei elv.

1: Elva sin gradient
2: Vannføringa
3: Elvetverfforma (R)
4: Elva si ruheit

15

Kva er strømstreken ?

Om vi knyttar sammen punkt nedover elva som alle representerar det raskaste punktet til elva, får vi ein strømstrek.

16

Kva to typar strømning har vi ? Og kva er forskjellen?

Vi har strømning (subkritisk) og skytande strøm (superkritisk). Forskjellen er at i skytande strøm, er vannfarten større enn bølgene sin forplantningsevne. Dette kan vi måle med eit steinkast i elva.

17

Kva geomorofologisk arbeid er det elva gjennomfører? Kva er forholdet mellom desse faktorane avhengi av?

1: Erosjon i elveløpet
2: Transport av tilført og erodert materiale
3: Sedimentasjon av dette materialet.

Forholdet mellom desse tre prosessformene er bestemt av elva sin kinetiske energi som er gitt ved vannhastigheita.

18

Kva to typar erosjon i fjell har vi ?

1: HYDRAULISK EROSJON: Som opptrer i i fosser og stryk når vannhastigheita blir større enn ca 12 m/s. Dannast små bobler av vanndamp som har sprengingseffekt (sjokkbøker)
+ Det direkte vannpresset
2: ABRASJON, eller mekanisk sliping, som skjer når bunntransportert materiale sliter og tærer på fjellunderlaget.

19

Kva faktorar er det som spelar inn på virkingen av bunntransportert materiale.

1: Størrelsen på og mengden av bunntrasportert materiale.
2: Fjellet sin relative motstandsevne.

20

Kva erosjonsformer kan dannast pga abrasjon?

1: Jettegryter
2: Kløfter, gjel og canyoner. (kan vere danna av fleire samanhengande jettegryter)

21

Kva kan den fluviale erosjonen gjere med elveløpet på lang sikt ?

1: Ein vertikal senking av elveløpet (dyperosjon)
2: Ein sidelengs forskyvning av elveløpet (Sideerosjon)
3: Ein Kombinasjon av disse to retningane (resultanterosjon)
4: Ein forlengelse av elveløpet bakover og inn i landet (tilbakeskridande erosjon)

22

Kva fakrotar vil spele inn på kva type materiale elva blir tilført? stort vs lite etc

Relieffet, altså høgdeforskjellen mellom elva og terrenget rundt er ein viktig faktor. Høgt relieff gir stort materiale.

23

Kvifor blir materialet som blir transportert av elva stadig mindre (størrelse) nedover elveløpet?

1: Øverst oppe i elva, vil elva som oftast erodere områder med bratte skråningar (høgt relieff). Relieffet blir mindre nedover i elveløpet.
2: Materialet blir slipt på vei nedover.

24

Kva begrep er er det som som beskriv materialtransporten ei elv gjer ?

1: Kapasitet
2: Kompetanse

25

Kva er kapasitet og kompetanse ?

Kapasitet: Angir den største mengde materiale som kan passere eit elvetverrsnitt i ein gitt situasjon. Er relatert til vannføringa.

Kompetanse: Som angir den største fraksjonen ei elv kan transportere. Begrepet er spesielt knytta til vannhastigheita.

26

Korleis er den gjennomsnittelige fluviale erosjonsraten for elvesystem i ulike geologiske områder i verda?

Høgt fjellterreng: 1-2 m per 1000 år.
Lavland: 4 cm per 1000 år.

27

På kva måtar skjer materialføringa i elver på ?

1: Som bunntransport
2: Suspendert
3: Oppløst stoff.

28

Korleis foregår bunntransport ?

Er knytta til større materiaale som spretter, ruller og sklir langs botnen. Den er relativ energikrevande. Generellt gjeld dette for kornstørrelsar større enn sand.

29

Kva er vekta av ein partikkel som lar seg transportere fluvialt proposjonalt med ?

Den er proposjonal med sjette potens av farta til vatnet. Noko som betyr at om farta blir dobla, kan partikkelen som blir flytta vere 64 gangar så stor.

30

Kva er eit imbrikert mønster ? Og kva kan det brukast til ?

1: Når steinane i eit elveløp fell til ro og blir liggande på kvarandre som takstein med den flate sida hellande opp mot strømmen.
2: Desse strukturane kan brukast til å fastslå strømningsretninga for materiale i ei fluvial avsetning.