Grunnvann Flashcards Preview

Geologi 101 > Grunnvann > Flashcards

Flashcards in Grunnvann Deck (23)
Loading flashcards...
0

Kva er grunnvannspeilet?

Grenselaget mellom metta jord/bergsprekkar og den umetta jorda.

1

Kva kallar vi vatn i jorda som ligg over grunnvannspeilet?

Markvann

2

Kva fortel porøsiteten til ein bergart/jordart oss om?

Fortel oss om kor godt jordarten ledar/ held på vatn.

3

Kva to typar porøsitet har vi?

Primær og sekundær

4

Kva er den primære porøsiteten ?

Porer mellom korna i bergarten/jorda.

5

Kva er den sekundære porøsiteten?

Porøsitet som sprekker ol i bergart.

6

Kva seier permabiliteten til en bergart/sediment oss noko om?

Den fortel oss om kor godt det leda vann, lav permabilitet betyr at laget blokkar ute vann.

7

Kva materiale er mest porøst?

Eolisk materiale, altså vindfrakta materiale er best sortert. Og har best porøsitet.

8

Korleis er porøsiteten/permabiliteten til leire?

Leire klistrar seg samman i klastar, og har veldig dårlig permabilitet, dvs at leire leiar vatn svært dårlig.

9

Kva er akviferd?

Betyr at vi har eit lag med porøst, høg permiabelt lag som leiar vatnet godt, vatnet ferdar gjennom bergarten.

10

Kva er akvitard?

Eit lag som vatnet ikkje går igjennom.

11

Kva seier darcys formel?

Vannets hastigheit er proposjonal med hydraulisk gradient, og omvendt proposjonal med avstranden.

12

Kva er forholdet mellom overflatevann(elvesystem) og grunnvatnet?

Tørke- grunnvannet bidrag til elv. Omvendt i nedbørsperiodar.

13

Forskjell på grunnvann vest/østlandet?

Vestlandet har vann i sprekker, mindre volum.

14

Kva er eit sjølvmatande magasin?

Nydannelsen skjer kun ved hjelp av nedbør.

15

Kva er eit infiltrasjonsmagasin?

Nydannelsen skjer ved hjelp av kommunikasjon med overflatevann/ elvesytem.

16

Kva forskjellige utbredelseskalaer har vi for grunnvann?

Lokal, internediær og regional.

17

Kva er ein grunnvannkilde?

Der grunnvatnet kjem opp på overflata.

18

Kva er ein arterisk kilde?

Grunnvann under trykk, som sprutar opp. Kan innehelde co2.

19

Kva er tyngst; saltvann eller ferskvann ?

Saltvann.

20

Kva for kjemisk erosjon kan grunnvann gjere?

Grunnvann er ei svak syre og forvitrar karatlandskap.

21

Kva er stalagmittar og stalagmittar?

Strukturar danna av utfellibg av vann som har karbonatmolekyl i seg.

22

Grunnvann som geofare.

Kan danne synkehull.