Landformer langs kysten Flashcards Preview

Geologi 101 > Landformer langs kysten > Flashcards

Flashcards in Landformer langs kysten Deck (14)
Loading flashcards...
1

Kva for geomorfologisk arbeid gjer havet?

- Eroderar fast fjell og lausmassar.
- Transporterar materiale til og frå land.

2

Kva fjæresonesystemer har vi?

- Vannstandsområdet (Hydrolitoralen)
- Landstrand (geolitoralen)
- Supralitoral

3

Kva fastmarksystemer har vi (i samband med hav)?

- Epilitoral
- Fuglefjell

4

Kva viser ei hjulstrøm kurve?

- Samanhengen mellom erosjon transport og avsetting. Der ein tek hensyn til fart vs partikkelstørrelse som kan bli transportert/erodert/deponert

5

Korleis fungerar havet sin erosjon i fast fjell?

- Bølger slår mot berget og utsetter det for vekselvis press og sug
- Steinmateriale i stadig bevegelse sliter mekanisk mot berget (abrasjon)
- Sjøvatnet forvitrer berget kjemisk og fysisk
- Sjøis fryser fast i berget og river med seg materiale under isgangen.

6

Kva to hovudtypar strender har vi i (norge)??

- Løsmassestrender
- Bergstrender

7

Kva typar løsmassestrender har vi ?

- Blokkstrand
- Steinstrand
- Sandstrand
- Leirstrand
- Morenestrand

8

Kva typar Bergstrender har vi ?

- Svabergstrand
- Bratt bergstrand
- Abrasjonsstrand

9

Kva typar kystformer har vi?

- Framrykka kyst
- Tilbaketrukket kyst

10

På kva måtar kan ein framrykka kyst ha blitt danna ?

- Havbunnskyst/hevet kyst
- Kan også blitt bygd ut enten biogent eller minerogent.

11

På kva måtar kan ein framrykka kyst ha blitt danna biogent?

1: Av ein mangroveskog.
Desse finn vi i tropiske strøk. Det som skjer er at tre og busker demper strømmene og slam blir bunnfellt.

2: Av marsk
Desse finn vi i tempererte strøk (nordsjøkysten)
Er eit tett dekke av gressliknande vekster som tåler saltvatn

3: Av korallrev
Eksempel er ein sirkel av rev rundt ei øy. Type kontiki filmen.

12

På kva måtar kan ein framrykka kyst ha blitt danna minerogent?

1: Av ei barriereøy
Dette er lange avsettingar av sand separert frå fastlandet av grunntvantnsområder. Ein er usikker på korleis desse dannast, men dei blir opprettholdt av samspelet mellom hav og vind.
2: Av delta
Som vi har to hovedtypar av, Fuglefortsdelta og traktforma delta

13

Kva tre hypoteser finnst for dannelse av barriereøyer?

1: Drukning av strandvoller
2: Segmentering av strandtanger
3: Utvikling av ein undersjøisk sandbanke/revle

14

Kva for tilbaketrukkne kysttypar har vi, og korleis blir dei danna?

1: Senka kyst.
Denne kan bli danna på to måtar.
Fluvialt danna, så blir den kalla Riakyst. Dette er ein drukna elvedal.
-Dersom kystlinja er parallel med folderetninga, kallar vi det for calakyst.
-Glasialt danna senka kystlanskap: Fjærdkyst og fjordkyst.
2: Haverodert kyst
- Klippekyst eller næringskyst