Magma og magmatiske bergartar Flashcards Preview

Geologi 101 > Magma og magmatiske bergartar > Flashcards

Flashcards in Magma og magmatiske bergartar Deck (15)
Loading flashcards...
1

Kva er forskjell på lava og magma?

Geologar snakkar om steinsmelte under bakken som magma og over bakken blir det kalls lava.

2

Kva er ekstrusive magmatiske bergartar?

Magmatiske bergartar som er forma over bakken.

3

Kva er intrusive bergartar ?

Det er magmatiske bergartar som er forma under bakken.

4

Kva er geoterm (graf) ?

Viser temperaturen som ein funksjon av djubde.

5

Kvifor smeltar ikkje den øvre mantelen?

Fordi den er under stort press frå vekta til stein som ligg over.

6

Korleis påverkar trykket smelting av magma?

Lavare trykk tillet at smelting kan foregå.

7

Kva er decompresjonssmelting?

Om trykket som påverkar heit mantel bergart synk, medan temperaturen held seg uendra, blir magma danna.

8

Kva skjer dekompresjonsmelting?

Det skjer der heit mantel stein stig til mindre djupner

9

Kva er partiell smelting?

Det er når berre delar av ein stein smeltar og blir ein del av smelta.

10

Kva er flux smelting?

Det er smelting og endring av smeltepunkt som følge av tilføring av volatiler.

11

Kva er assimilasjon?

Det skjer når sideblokker i eit magmakammer fell ut i, og blir ein del av magmakammeret.

12

Kva mineral inngår i Bowens reaksjonserie ? og i kva rekkefølge vil dei krystallisere?

1: Olivin, pyroksen, amfibol, biotitt(glimmer), muskovitt, feltspat, kvarts. Plagioklas står ved sidan av.

13

Gje eksempel på felsiske til ultramafiske intrusive bergartar:

Felsisk: Granitt
Intermedier: Dioritt
Mafisk: Gabbro
Ultramafisk: Peridotitt

14

Gje eksempel på Felsiske til utlramafiske ekstrusive bergartar:

Felsisk: Ryholitt
Intermedier: Andesitt
Mafisk: Basalt
Ultramafisk: Komatitt

15

Kva forskjellige egenskapar har felsiske vs mafiske bergartar.

Felsiske = Meir avanserte mineralstrukturar, vanskeligare å bryte opp, meir motstandsdyktige mot forvitring og erosjon.