Forvitringssystemet. Flashcards Preview

Geologi 101 > Forvitringssystemet. > Flashcards

Flashcards in Forvitringssystemet. Deck (20)
Loading flashcards...
1

Kva er forvitring?

Det er fysisk og/eller kjemisk nedbryning av større partiklar til små partiklar.

2

Kvar kjem energien bak forvitring frå?

Den kjem frå sola, men og frå bergartens indre, på grunn av uorgansiske kjemiske forvitringsreaksjonar som er eksoterme.

3

Kva er eit forvitringsdekke og kva faktorar spelar inn på tjukkelsen på dette?

Det er eit lag med forvitra materiale som ligg over grunnfjellet og som ikkje har blitt transportert. Tjukkelsen på dette avhenger av forholdet mellom forvitringsraten og transportraten. Samt gunnvannspeilets høgde.

4

Kva former for mekanisk forvitring har vi ?

1: Frostforvitring og frostprenging
2: Saltsprenging
3: Eksfoliasjon
4: Ujevn mineralutvidelse
5: Benking/trykkavlastning

5

Korleis fungerar frostforvitring?

Vatn kan utvide seg med opptil 9 volumprosent når det frys, og i eit heilt lukka system kan dette føre til eit trykkpress på 2100kg/cm^2. Dette trykket kan sprenge ut og utvide spalter, sprekker og porer i fjellet.

6

Kva er hydrofrakturing?

Når fjell der alle sprekker og porer er fyllt med vatn blir utsatt for ein rask nedfrysing. Fører til eit hydraulisk trykk som kan sprenge ut bergstykker.

7

Kva har fryse tinesyklusen å seie for forvitringsforløpet/resultatet ?

Hyppige vekslingar i frysing / tining gir klare resultater, men virkinga av desse går ikkje så djupt.

8

Kva er dei ideelle forholda for frostsprengning?

Rik tilgang på vatn
Hyppige fryse-tine syklusar
Frosttemperatur under 4-5 grader.

9

Kva er saltsprengning og kvar skjer dette?

Skjer i tørre strøk der vatn i porane i fjellet fordampar og utskiller salter som kystalliserar og kan skape sprengevirkningar.

10

Kva er granuler disintegrasjon ? Kvar kan det forekomme?

Grusforvitring: Kan forekomme der saltsprenging skjer i porøse bergartar.

11

Korleis fungerar temperaturforvitring?

Solvarme varmar opp steinen, som på grunn av dårlig ledeevne ikkje kan lede varmen vekk. Etterkvart bygger dette opp spenningar i steinen som kan føre til avskalling av steinflak (eksfoliasjon)

12

Kva er trykkavlastningsforvitring?

Forekommer i bratte dalsider, spesielt der fjellgrunnen er av granitt. Flak blir danna paralellt med dalsida. (kalla benker og dalsprekker)

13

Kva type mineral er mest utsatt for kjemisk forvitring?

Dei mest ustabile og reaktive minerala, er dei som er danna under høgast trykk og temperatur. Dett er mørke og tyngre jern-magnesium mineral.

14

Kva kan produktet av eit kjemisk forvitra mineral vere ?

- Forskjellige typar leirmineraler
- Jern og alumuniumsoksider, kalla sekvioksider
- Kolloidalt silisum
- Frie næringstoffer til nytte for vegitasjon
- Uforvitra materiale

15

Kva typar kjemiske forvitringstypar har vi ?

Vi har: Oppløsning, oksidasjon, hydrolyse og hydratisering.

16

Korleis skjer kjemisk oppløsning? (forvitring)

Salt løysast lett opp i vann. Derfor kan bergartar som inneheld mykje salt bli svekka av denne oppløysinga. Finnast få slike bergartar i naturen.
Denne prosessen fjernar også "avfall" frå andre forvitringsreaksjonar.

17

Kva er karbonatforvitring?

Regnvatn med oppløyst karbondioksid, dannar hydrokarbonsyre. Reagerar med kalkstein og dannar lettløselig salt. Gir opphav til karstland.

18

Kva er oksidasjon ?

Berører jernholdige forbindelsar, treng tilgang på oksygen.

19

Kva er hydrolyse?

Forenkla kan ein seie at dette skjer ved at vatnet sitt hydrogen byttar plass med enkelte stoff i minerala.

20

Kva betyr amorf ?

At mineralet ikkje dannar krystallform.