Glandula parotis Flashcards Preview

Anatomija > Glandula parotis > Flashcards

Flashcards in Glandula parotis Deck (10):
1

Plexus _______________, splet končnih vej ____________, razdeli žlezo v _____________ in _______________.

Plexus parotideus
n. facialisa
pars superficialis
pars profunda

2

Pars superficialis (manjši) sega:
-spredaj
-zadaj
-zgoraj
-spodaj

-prek ramusa mandibule na m. masseter
-do mastoida in roba m. sternocleidomastoideus
-do čeljustnega sklepa in zunanjega sluhovoda
-dosega angulus mandibulae in m. biventer

3

Pars profunda leži v fossi ______________

retromandibularis

4

Med obema deloma žleze poteka zadaj a. ____________.

a. carotis externa

5

Glandulo parotis obdaja ________________.

fascia parotis

6

______________ poteka navzpred prek lica po m. ___________, predre m. _____________ in se konča v ________________.

Ductus parotideus
m. masseter
m. buccinator
papilli parotidei ob 2. zg. kočniku

7

Prehrana

a. carotis externa --> a. temporalis superficialis --> rr. parotidei

8

Limfa

lnn. parotidei

9

Inervacija
simpatično nitje

1.-2. torakalni segment prek ggl. cervicale superius

10

Inervacija
parasimpatično nitje

od n. glossopharyngeus prek ggl. oticum in se pridruži n. auriculotemporalisu (veja n. mandibularisa), ki oddaja rr. parotidei