Nosna votlina (stene, prestopišča, povezave) Flashcards Preview

Anatomija > Nosna votlina (stene, prestopišča, povezave) > Flashcards

Flashcards in Nosna votlina (stene, prestopišča, povezave) Deck (14):
1

Kaj nosno votlino razdeljuje na dva dela?

septum nasi osseum

2

Kaj gradi septum nasi osseum?

lamina perpendicularis ossis ethmoidale
vomer

3

Spredaj pridemo v nosno votlino skozi ___________, navzad pa vodijo v žrelo sapišča - _________.

aperturo piriformis
choanae

4

Vsaka nosna votlina ima 4 stene:
- dno:
- medialna stena:
- streha:
- lat. stena:

- palatum osseum
- septum nasi osseum
-os ethmoidale in os sphenoidale
- maxilla, os lacrimale, os ethmoidale, os sphenoidale, os palatinum, concha nasalis inf.

5

Iz ustne votline v nosno poteka ______________, ki se deli v dva kraka, ki potekata v desno in levo nosno votlino.

canalis incisivus

6

Po canalis incisivus poteka nervus __________, ki je ena izmed vej ______________, ki so veje ___________ za nosno votlino.

n. nasopalatinus
rr. nasales posteriores
n. maxillaris

7

V nosno votlino visijo z lat. strani:

concha nasalis sup., media in inferior

8

Prostor med školjčnicami in pretinom:

meatus nasi communis

9

Nad concho nasalis superior je zgoraj zadaj __________, v katerega se odpira ____________.

recessus sphenoethmoidalis
sinus sphenoidalis

10

Recessus sphenoethmoidalis se nadaljuje navzad in navzdol kot

meatus nasopharyngeus

11

V meatus nasi superior se odpirajo

cellulae ethmoidales posteriores

12

V meatus nasi media se odpirajo

cellulae ethmoidales anteriores
sinus frontalis
sinus maxillaris

13

V meatus nasi inferior se odpira

canalis nasolacrimalis

14

Nosna votlina preko ______________ komunicira s fosso ___________.

foramen sphenopalatinum
fosso pterygopalatino