Hjertesygdomme Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > Hjertesygdomme > Flashcards

Flashcards in Hjertesygdomme Deck (280)
Loading flashcards...
1

Definer opdeling af AKS

- Ustabil angina: angina under hvile, crescendo angina ved ptt kendt med kronisk stabil angina - aldrig markør udslip
- STEMI og NSTEMI: markørudslip (Tn-T, Tn-I, CK-MB) + mindst ét af følgende tegn på iskæmi (klinik, EKG, EKKO, pludselig uventet hjertedød

2

Fund ved AMI, udover symptomer

- sympaticusaktivering: urolig, angst, bleg, koldsvende, takykardi
- vagal aktivering: bradykardi (enten pga. AV-knude infarkt (forvægsinfarkt), eller øget vagus tonus (inferiort infarkt),
Bezold-Jarisch refleks (inferiort (=bagvæg) infarkt) med bræk, bæ, blodtryksfald og bradykardi/blok

3

Tidlige komplikationer til AMI

TRIPx2
T: arterieltrombe --> arteriel emboli
T: DVT (pga immobilisering) --> lungeemboli
R: ventrikelruptur --> død
R: papillærruptur --> MI
I: hjerteinsufficiens --> cardiogent shock
I: arytmi
P: postinfarkt angina
P: pericarditis

4

Sene komplikationer til AMI

PARK
P: postmyokardieinfarkt-syndrom (feber + pleuritis-perikarditis + pericardieeffusion)
A: ventrikelaneurisme
R: reinfarkt
K: kronisk hjerteinsufficiens

5

Differentialdiagnoser til AMI (de vigtigste to)

1. akut aorta-dissektion
2. lungeemboli

6

Udredning ved AKS

blodprøver + EKG (+ EKKO hvis tilgængeligt)

7

Udredning ved SAP

arbejds-EKG, EKKO, KAG, CT-KAG, MPI

8

Behandling af AMI i den akutte fase

1. præhospital eller lige ved ankomst (MONAB):
- Morfin: smertestiller og dilaterer centrale vener så preload falder
- Oxygen: øger sat
- Nitroglycerin: dilaterer vener så preload falder (kontraindikationer er mistanke om højre ventrikelinfarkt og brug af PDE-5-hæmmere inden for 24 timer)
- Antitrombotika: "3 stks - én af hver" --> anti-cox (ASA) + anti-ADP (brilique) + anti-koagulation (heparin)
- Betablokker: nedsætter hjertets iltbehov (kontraindikationer er lavt BT, astma/KOL, grad 2-3 AV-blok, tegn på inkompensation)

2. supplement (DAMP)
- Diuretika: mod lungestase
- Amiodaron: ved hæmodynamisk betydende VT, herefter DC-konvertering ved manglende effekt
- Metoclopamid: mod kvalme
- Temporær transkutan pacing ved bradykardi

9

Interventionel behandling af AMI

STEMI: direkte til PCI-center til primær PCI
NSTEMI og UAP: kører til nærmeste lokal sygehus og henvises til subakut (<72t) KAG og afhængig af denne enten PCI/CABG eller medicinsk behandling

10

Tertiærprofylakse efter AMI

1. Medicinsk behandling (Betablokker ASAP)
- Betablokker: livslangt ved nedsat EF, 2 år hvis normal EF
- ASA: livslangt til alle
- Statiner: livslangt til alle uanset kolesterolniveau
- ACE-I: livslangt ved nedsat EF, kan undlades ved normal EF
- Plavix (clopidogrel eller brilique)

2. Hjerterehabilitering (forløb ptt kommer i, med fokus på:)
- KRAM
- Komorbiditet (DM, hypertension, hyperkolesterolæmi)
- Optimering af funktionsniveau og medicin

11

Dårlige prognostiske faktorer ved AMI

- høj alder og komorbiditet
- stort infarkt size
- lav HR og BT
- EF < 40 (opstart ACE-I ved samtidig tegn på HI), EF > 50 indikerer god prognose

12

Karakteristika ved angina pectoris (symptomer, udløsende og lindrende faktorer) og gradering

- symptomer: smerter evt udstrålende til venstre arm/kæbe evt ledsaget af kvalme, dyspnøe, angst, sved, palpitationer og svimmelhed
- udløsende faktorer: fysisk/psykisk stress, kulde
- lindrende faktorer: hvile, nitroglycerin

Gradering:
- typisk angina: 3/3 af ovenstående er opfyldt
- atypisk angina: 2/3 opfyldt
- tvivlsom angina: 1/3 opfyldt

Ved typisk angina kan diagnosen stilles ud fra en grundig anamnese

13

Forklar CCS-klassifikationen

Klasse 1: smerter ved svært anstrengelse eller langvarig arbejde
Klasse 2: smerter ved moderat anstrengelse ex. hurtig trappegang
Klasse 3: smerter ved let anstrengelse ex. langsom trappegang
Klasse 4: smerter i hvile eller ved den mindste anstrengelse

14

Fund ved angina pectoris

Generelt: takypnø, takykardi, bleg, klamtsvende, angst
Andre: arcus cornea, xantelasmata, xanthomer, diabetiske hudmanifestationer, nedsat perifer puls

15

Differential diagnoser til brystsmerter

Kardielt:
- iskæmisk hjertesygdom: AKS og stabil angina
- andre: aortastenose/-insufficiens, hypertrofisk obstruktiv cardiomyopati, svær systemisk/ pulmonal hypertension, pericardit, myocardit

Aorta: dissektion

Derudover tænk pulmonalt, øsofagus, GI, bevægeapparat, neurologisk og anæmi

16

Blodprøver ved angina

1. Hgb (anæmi) og væsketal
2. screening for accessoriske tilstand - hyperglykæmi, hyperthyroidisme og hyperlipidæmi
3. koronarmarkører

17

Indikationer for hvilke undersøgelser? EKKO, KAG, MPI, CT-KAG

- Arbejds-EKG: sandsynliggør IHS ved atypisk SAP (ved typisk SAP gås direkte til KAG) - et negativt arbejds-EKG hvor stigning i hjertefrekvens er mindre end 85% af beregnet maksimum er inkonklusivt.
- EKKO: laves før evt KAG
- KAG: laves ved høj sandsynlighed for IHD
- MPI: laves ved moderat sandsynlighed for IHD eller ved angina påny hvor man er i tvivl om hvorvidt revaskularisering vil være gavnligt
- CT-KAG: lav sandsynlighed for IHD, kan udelukke stenose

DVS:
- Typisk angina --> KAG
- Atypisk angina --> arbejds-EKG, MPI, CT-KAG

18

De 4 væsentligste prognostiske faktorer for angina

1. samlet risikoprofil
2. EF (funktion af venstre ventrikels myokardium)
3. Udbredelse af iskæmien
4. Koronaranatomien med udbredelsen af kollateraler og sværhedsgraden af stenoser

19

Behandling af angina (3 trin)

1. risikoreduktion:
- statin + antihypertensiva

2. anfaldsbehandling (ved få ugentlige anfald eller som supplement):
- nitroglycerin

3. anfaldsprofylakse (ABC i lang tid) (ved svære og hyppige/daglige anfald):
- ASA: livslangt
- Betablokker (obs evt pludselig ophør kan udløse øget sympaticustonus med takykardi og BT stigning, med risiko for forværret angina)
- Calcium-kanal-blokker (kontraindiceret ved lav EF (=hjertesvigt)) (vasodilaterer både koronarkar og perifert (reducerer afterload))
- Langtidsvirkende nitrater
(evt. kaliumkanal åbnere (nicorandil) og sinusknudehæmmere (ivabradin - især ved intolerans overfor betablokker))

20

Indikationer for PCI

1- og 2-karssygdom, evt mild 3 karssygdom

21

Indikationer for CABG

1. 3-karssygdom
2. Kompleks LAD stenose
3. Hovedstammeinvolvering

22

Komplikationer til CABG

AFLI (behandles med amiodaron (antiarytmika)
Tromboemboli
Operativ risiko
Infarkt
Tamponade

23

Definer stum iskæmi

objektive tegn på iskæmi (EKG) uden kliniske symptomer

24

Definer Prinzmetals angina

Variant som kommer i hvilke og om natten - kan diagnostiseres ved EKG under provokationstest med hyperventilation

25

Definer Mikrovaskulær angina

AP forårsaget af koronar mikrovaskulær dysfunktion hos ptt med ikke-stenotiske epikardielle koronararterier ved KAG
- ætiologi: altid sekundær til andre sygdomme ex DM og hypertension

26

Definer Syndrom X

AP og positivt arbejds-EKG men normal KAG
- grundsygdom kan ikke påvises, modsat mikrovaskulær angina

27

Definer hibernation

tilstand med "dvælende", men levende myocardievæv med nedsat kontraktion med eller uden kronisk underperfusion af dele af myokardiet - belyses især vha PET.

28

Definer Stunned myokardium

lammet myokardiefunktion efter en periode med iskæmi, efterfulgt af normal perfusion. Det viser sig ex ved at hjertets funktion efter AMI med reperfusion er lettere nedsat, men forbedres i løbet af uger til mdr.

29

Definer prækonditionering

tilpasning til en tilstand hvor myokardiet adapteres til iskæmisk "stress" med udvikling af endogene mekanismer der beskytter mod skadelige konsekvenser af iskæmi. Ses især ifm PCI.

30

Hvad er Levines tegn?

Når ptt skal angive smerter ved angina og de placerer en flad eller knyttet hånd over sternum og beskriver diffuse smerter eller tyngdefornemmelse centralt i brystet