ØNH 2 Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > ØNH 2 > Flashcards

Flashcards in ØNH 2 Deck (63)
Loading flashcards...
1

Indikationer for laryngo-bronkoskopi

- uafklaret hæshed
- stridor
- kronisk hoste og hæmoptyse
- mistanke om fremmedlegeme
- recidiverende pneumonier, særligt med samme lokalisation

2

Typer af infektioner i larynx

- primær viral
- primær bakteriel
- sekundær bakteriel infektion til primær virusinfektion

3

Symptomer på laryngitis

Halssmerter, hæshed grænsende til afoni, hoste. Fornemmelse af hævelse i halsen.

Obj: røde injicerede slimhinder i pharynx og endolarynx, evt ødematøse stemmelæber med bevaret normal bevægelighed

4

Behandling af laryngitis

Smertestillende og febernedsættende.

5

Karakteriser pseudocroup

Én af de hyppigste årsager til akut hospitalundersøgelse hos børn i før-skole-alderen. Flest tilfælde i vinterhalvåret.

Man mener at parainfluenza er det primære patogen.

6

Symptomer på pseudocroup

Initialt lette symptomer på øvre luftvejsinfektion --> "Søløvehoste", hæshed, varierende grad af inspiratorisk stridor pga subglottisk ødem. Symptomer især om natten når barnet ligger på ryggen - aftager når barnet sætter sig op.

TRIADE: søløvehoste + hæshed + inspiratorisk stridor

I svære tilfælde ses indtrækninger i jugulum og interkostalt og ganske betydelig vejrtrækningsbesvær.

7

Differential diagnoser til pseudocroup

- epiglottitis
- laryngotracheitis
- fremmedlegeme
- obstruktive sygdomme

8

Behandling af pseudocroup

De fleste tilfælde bør behandles i hjemmet og kræver ikke indlæggelse.

På sygehuset gives glukokortikoid ved stridor eller for at undgå udtrætning, eller adrenalininhalationer for at mindske luftvejsobstruktion.
Hostedæmpende medicin bør undgås pga risiko for respirationsdepression.

9

Angiv akutte infektiøse årsager til stridor og hvordan de adskilles

Pseudocroupe
- almentilstand: upåvirket
- vejrtrækning: inspiratorisk stridor
- hoste: vedvarende, gøende
- feber: subfebril
- synkebesvær: nej

Epiglottis acuta
- almentilstand: påvirket
- vejrtrækning: inspiratorisk OG ekspiratorisk stridor
- hoste: minimal
- feber: højfebril
- synkebesvær: udtalte synkesmerter med savlen

10

Karakteriser epiglottitis acuta

= bakteriel infektioner, ofte H. influenzae

11

Symptomer på epiglottitis acuta

Udvikler sig ofte fra en øvre luftvejsinfektion.
Epiglottis kan på kort tid svulme op og nedsætte luftpassagen, så symptomerne udvikles meget hurtigt.

TRIADE: udtalte halssmerter + synkesmerter + vejrtrækningsbesvær (+ udtalt savlen pga vejrtrækningsbesvær)

Høj feber, almen påvirket. Pt sider opret med fremskudt hage for at øge afstanden mellem tungebasis og pharynx bagvæg, for at bedre luftpassagen. Der kan være indtrækninger i jugulum, interkostalt og i epigastriet.

!!!! Specialt børn kan relativt pludseligt udtrættes respiratorisk med risiko for udvikling af bradykardi og hjertestop.

OBS!!!!!! kontraindiceret at bruge en tungespatel da det kan udløse kløgningsrefleksen hvorved epiglottis kan indkiles og barnet kvæles.

12

Behandling af akut epiglottitis

Akut indlæggelse med lægeledsagelse klar med intubations-beredskab.

I.v. betalactamase-stabilt AB + steroid

Intubation ved respirationspåvirket pt.

13

Karakteriser kronisk laryngitis

Omfatter tilstande med mere eller mindre permanente inflammatoriske forandringer i larynx's slimhinde.

Langvarigt tobak og reflux disponerer.

14

Symptomer på kronisk laryngitis

Forringet stemmekvalitet pga fortykkelse og mindsket bevægelighed af slimhinden. Upåvirket vejrtrækning.

** Stroboskopi kan hjælpe med at skelne en godartet, kronisk laryngitis fra en tidlig infiltrativt voksende cancer --> eller laryngoskopi med biopsi

15

Behandling af kronisk laryngitis

Rygestop og reflux behandling.

16

Definer Reinckeødem

= en særlig form for laryngitis chronica - typisk kvinde som har røget i mange år

17

Symptomer på Reinckeødem

Dybtliggende, skurrende og presset stemme. I sjældne tilfælde kan ødemerne i stemmelæberne føre til inspiratorisk stridor.

Diagnose: endoskopi med karakterisk opkvældede bløde ødemer på stemmelæberne.

18

Behandling af Reinckeødem

Ved udtalte symptomer kan kirurgi overvejes, hvor slimhinderne incideres helt lateralt på oversiden, hvorefter det gelatinøse ødem kan bortsuges og slimhinden adapteres - kræver forudgået rygestop.
Efterfølgende gives logopædisk træning.

19

Angiv typer af benigne forandringer på stemmelæberne

- Sangerknuder
- Polypper
- Kontaktgranulom
(- Cyste)
(- Sulcus glottidis)
(- Slimhindebroer)

Har tilfælles at de giver forskellige grader af stemmeforandringer og kan opereres med fonokirurgisk teknik --> derefter logopædisk træning.

20

Karakteriser sangerknuder

Børn i førskolealderen og hos yngre kvinder. Skyldes udtalt stemmebrug i kombi med et ikke færdigudviklet ligamentum vocale før puperteten

Symptomer: hæshed

Obj: bilaterale symmetriske knudedannelser midt på den frie del af stemmelæberne.

Behandling: børn opereres sjældent da de her typisk svinder spontant, og pga risikoen for beskadigelse. De kan i stedet have gavn af logopædisk behandling.
Hos voksne kan udføres en evt operation med mikrokirurgisk teknik.

21

Karakteriser polypper på stemmelæberne

Kan variere i form og størrelse og er ofte ensidige. Ukendt patogenese, men menes at opstå fra en submukøs blødning i stemmelæbens slimhinde som samler sig som en egentlig polyp, oftest på mediale kant at stemmelæben.

Symptomer: hæshed, der opstår enten gradvist eller pludseligt evt efter en episode med stemmemisbrug

22

Karakteriser kontaktgranulom

Kan opstå efter beskadigelse af slimhinden på stemmelæberne, fx efter langvarig intubation eller reflux

Symptomer: ubehag og typisk let ensidig ømhed på larynxniveau, men sjældent betydende hæshed

Diagnostik: fiberendoskopi + anamnese

Behandling: konservativ og behandling af grundsygdom

23

Hvilke nerve(r) giver stemmebåndspareser

N vagus afgiver to grene til struben - nn laryngeus recurrens superior og recurrens

24

Hvad kan give skade på n. laryngeus recurrens (recurrens-parese)

- infektion (borrelia?)
- traume (fx vold, thyroideakirurgi eller intrathoracale indgreb)
- tumorindvækst (fx fra cancer i thyroidea, hypopharynx, øsophagus, mediastinum eller lunger)
- kardiovaskulære årsager (fx aneurisme i arcus aorta kan give venstresidig recurrensparese)
- ukendt årsag (20%)
- mononeuritis som den del af polyneuropati ved fx DM

25

Symptomer på recurrens parese

Hæshed med betydelig luftspild og sværhedsgraden afhænger af den paretiske stemmelæbes position, størrelsen af lukkedefekten i rima glottidis samt graden af muskeltonustab i m vocalis.
Pt vil have en svag hostekraft og vil nemt aspirere.

Ved dobbeltsidig recurrensparese kan stemmen være relativt god, hvis stemmelæberne står adduceret, en det vil medføre betydelig inspiratorisk stridor.

26

Hvordan diagnosticeres recurrens parese

Indirekte eller direkte laryngoskopi. Evt stroboskopi da man her kan bedømme funktionen og tonus i m. vocalis - kan bl.a. bruges til at skelne mellem recurrensparese og ankylosering i arybruskenes led.
Derudover laves fuld ØNH US og kranienerveundersøgelse + billeddiagnostik

27

Behandling af recurrensparese

Bedres ofte spontant men ptt tilbydes logopædisk træning.
Nogle gange er det nødvendigt kirurgisk at medialisere den paretiske stemmelæbe hvilket gøres ved at injicere fx fedt eller hyaluronsyre lateralt for lig vocalis.
Alternativt laves en thyroplastik hvor en protese føres igennem thyroidea og indføres til medialisering af stemmelæben.

28

Typer larynx tumorer

- Larynxpapillomer (børn)
- Cancer laryngis

29

Karakteriser larynxpapillomer

En sjælden sygdom som rammer mellem 1-3 års alderen.
Årsagen er HPV og barnet smittes ofte ved fødslen.

Symptomer: tiltagende hæshed som langsomt udvikles til vejrtrækningsbesvær med inspiratorisk stridor

Behandling: kirurgisk fjernelse med laser i GA + antiviral behandling (interferon eller HPV-vaccine).

Hos voksne øger rygning risikoen for dysplasiudvikling i papillomerne.

30

Karakteriser cancer laryngis

Maligne tumorer i larynx er primært planocellulære karcinomer lokaliseret til de supraglottiske strukturer, til stemmelæberne eller mere sjældent til slimhinden kaudalt for stemmeridsen.

Ca 250 tilfælde årligt - rygning og alkohol disponerer

Symptomer: tiltagende hæshed (>4 uger) og hoste (!!). Pt har i forvejen ofte en skurrende stemme som følge af kroniske laryngitis forandringer og de søger derfor sent læge pga stemmeforandringer men kommer oftere pga afoni eller inspiratorisk stridor pga udbredt tumorvækst.

Diagnostik: inspektion --> palpation --> fiberlaryngoskopi --> laryngskopi m biopsi -->stroboskopi --> CT/MR/PET-CT

Behandling:
- T1: kirurgi (lokal excision)
- >T1: stråler

Prognose: generelt god.
T1 gar en 5 års overlevelse på 95%, T2 på 70-80%, og T3 på 50%.
Fortsat tobaksrygning har en dårligere prognose pga øget ricidiv og samt nye primærtumorer i andre dele af luftvejene og halsen.