Hoofdstuk 16 part 3 Regelgeving van de wet (en de RJ) Flashcards Preview

3D Externe Verslaggeving > Hoofdstuk 16 part 3 Regelgeving van de wet (en de RJ) > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 16 part 3 Regelgeving van de wet (en de RJ) Deck (21)
Loading flashcards...
1

Wat wordt onder de wet als dochtermaatschappij begrepen?

- een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een od meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen
- een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunne benomen of ontslagen.

2

Kan een rechtspersoon twee (of meer) 'moeders' hebben?

Ja het is mogelijk.
- een onderneming heeft 51% van de aandelen waarvan de ze 51% van de stem rechten hebben.
- een onderneming heeft prioriteiten, waardoor die meer dan de helft van de bestuurders kan ontslagen of benoemen.

3

Kan een niet-rechtspersoon ook een dochtermaatschappij van een rechtspersoon zijn?

Ja dat kan. De wet stelt namelijk met een dochtermaatschappij gelijk: 'een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen als vennoot volledig aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap.

4

Wanneer is er sprake van een deelneming?

Als het kapitaalbelang gelijktijdig voldoet aan de volgende drie kenmerken:
- het kapitaalbelang is voor eigen rekening, dan wel voor rekening van een dochtermaatschappij
- het kapitaalbelang is duurzaam bedoeld
- het kapitaalbelang is ten dient van de eigen werkzaamheden.

5

Wat betekent, "het kapitaalbelang is voor eigen rekening, dan wel voor rekening van een dochtermaatschappij"

dit betekent dat een deelneming vaneen dochtermaatschappij eveneens een deelneming van de moedermaatschappij is.

6

Wanneer is er sprake van een vermoeden van een deelneming?

De wet gaat ervan uit dat een kapitaalbelang van ten minste 20% een deelneming oplevert.

7

Is er ALTIJD sprake van een deelneming als een onderneming meer dan 20% van de aandelen in handen heeft?

Indien bijvoorbeeld bij een kapitaaldeelname van 20% of meer aangetoond kan worden dat het belang niet alle genoemde kenmerken bezit, is er GEEN sprake van een deelneming

8

Welke criterium moeten worden gehanteerd bij berekening van de percentage om te bepalen of er sprake is van een wettelijke vermoeden van een deelneming?

Hetzelfde geld hier als bij de IASB bij het bepalen van invloed van betekenis

- Als een kapitaalbelang 'indirect' (dat wil zeggen: via een ander onderneming) gehouden wordt, telt dit belang mee als dit loopt via een dochtermaatschappij
- Ingekochte eigen aandelen tellen niet mee bij het bepalen van de 20%-grens.

9

Kan een rechtspersoon ook een deelneming in een NIET-rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap?

Dit doet zich voor indien de deelnemer:
- daarin als vennoot tegen schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden; of
- daarin anderszins te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheden.

10

Wat is een belegging volgens de wet?

Belegging wordt door de wet niet gedefinieerd. Dit betekent dat een kapitaalbelang dat niet als deelneming wordt gekwalificeerd, automatisch als belegging is aan te merken.

11

Hoe moeten deelnemingen 'met invloed van betekenis' worden gewaardeerd volgens de wet?

Deze moeten volgens de nettovermogenswaarde worden gewaardeerd.

12

Hoe moeten deelnemingen 'zonder invloed van betekenis' worden gewaardeerd volgens de wet?

Deze moeten volgens de aanschafprijs of actuele waarde worden gewaardeerd.

13

Wanneer is er sprake van een deelneming met invloed van betekenis?

Indien een deelnemer (rechtstreeks of via een dochtermaatschappij) 20% of meer van de stemrechten bezit, wordt geacht dat invloed van betekenis wordt uitgeoefend.

14

Welke zijn de twee uitzondering om een deelneming met invloed van betekenis niet te waarderen tegen nettovermogenswaarde?

- als de gegevens van de deelneming ontbreekt om de nettovermogenswaarde te bepalen. (RJ geeft aan om met het zichtbare vermogen te waarderen)

- als er een gegronde reden is om niet te waarderen volgens de nettovermogenswaarde.

15

Wat is een gegronde reden om een deelneming met invloed van betekenis niet te waarderen via de nettovermogenswaarde?

- de internationale verstrengeling van de groep waar een deelnemer onderdeel van uitmaakt.

vb.
stel dat een Nederlandse deelnemer zelf dochtermaatschappij is van een in het buitenland gevestigde moedermaatschappij en dat die moedermaatschappij haar deelnemingen waardeert tegen aanschafprijs.
Voor de Nederlandse deelnemer wordt dit algemeen als gegronde reden gezien om ook zijn deelnemingen op aanschafprijs te waarderen.

16

Kan alle beleggingen op hetzelfde manier worden gewaardeerd?

Ten aanzien van de wettelijke voorgeschreven waarderingsgrondslag van beleggingen is het van belang of deze duurzame zijn of niet.

17

Hoe worden duurzame beleggingen gewaardeerd?

Duurzame beleggingen worden gewaardeerd via actuele waarde of aanschafprijs.

Deze vallen onder vaste activa

18

Hoe worden niet duurzame beleggingen gewaardeerd?

Niet duurzame beleggingen worden gewaardeerd via actuele waarde of aanschafprijs.

Deze vallen onder vlottende activa

19

Volgens de RJ, hoe moeten obligaties en aandelen gewaardeerd die als niet duurzame beleggingen worden beschouwd?

De RJ schrijft dat voor aandelen en obligaties, die deel uit maken van een handelsportefeuille, die als niet duurzame belegging worden beschouwd echter deze te waarderen op reële waarde

20

Hoe moeten deelnemingen fiscaal gewaardeerd te worden?

Fiscaal moeten de deelnemingen gewaardeerd te worden op aanschafprijs. Dit betekent dat gekochte goodwill fiscaal permanent geactiveerd blijft in de post Deelneming (in geval van positieve goodwill) of impliciet direct in mindering wordt gebracht op de nettovermogenswaarde van de deelneming (in geval van negatieve goodwill)

21

Is het fiscaal toegestaan om deelneming af te waarderen naar lagere bedrijfswaarde c.q. lagere beurs koers

JA