Hoofdstuk 19 part 1 Flashcards Preview

3D Externe Verslaggeving > Hoofdstuk 19 part 1 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 19 part 1 Deck (10)
Loading flashcards...
1

Bij de bepaling van de belastinglast in de externe resultatenrekening staat toepassing van het matchingprincipe centraal. Licht toe wat met de voorgaande zin wordt bedoeld.

Volgens dit principe dienen de kosten te worden toegerekend aan de jaren waarin de oorzaak van die kosten is gelegen. Ten aanzien van de winstbelasting betekent dit dat de belastinglast dient aan te sluiten op het geldend belastingpercentage dat is toegepast op de winst voor aftrek van belasting.

2

Welke van deze twee is bepalend van de verschuldigde belasting, de fiscale of de externe resultatenrekening?

externe resultatenrekening = bedrijfseconomische jaarrekening

Niet de externe resultatenrekening is bepalend voor de verschuldigde belasting, maar de fiscale

3

De externe jaarrekening moet worden opgesteld volgens 'maatschappelijk aanvaardbare normen' en de fiscale jaarrekening volgens 'goed koopmansgebruik'.
Wat geldt als onder het begrip 'goed koopmansgebruik'?

De fiscale rechter heeft bepaald dat als goed koopmansgebruik geldt hetgeen wordt voorgeschreven door de bedrijfseconomie (dus volgens maatschappelijke aanvaardbare normen), tenzij de belastingwet anders bepaalt

4

Waarom levert het belastingbedrag dat als kostenpost in de bedrijfseconomische resultatenrekening dient te worden opgenomen geen stof van discussie op?

Het is het belastingtarief toegepast op de bedrijfseconomische winst voor aftrek van belasting, hetgeen overeenkomt met de over het boekjaar verschuldigde belasting.

5

Wat wordt onder 'saldo fiscale winst' begrepen?

Het saldo fiscale winst is de winst op basis van de fiscale grondslagen voor de waardering en winstbepaling, zonder rekening te houden met de geldende fiscale faciliteiten en het feit dat bepaalde kostenposten fiscaal geheel of gedeeltelijk niet worden erkend.

6

Wat wordt onder 'belastbare winst' begrepen?

Belastbare winst is de winst waarover belasting verschuldigd is en wordt berekend door het saldo fiscale winst te corrigeren voor de van toepassing zijnde bedragenvam de fiscale faciliteiten en de fiscaal niet-aftrekbare kosten.

7

Wat wordt onder 'belastbaar bedrag' begrepen?

Het belastbaar is de in een boekjaar genoten belastbare winsten verminderd met te verrekenen verliezen. Naar het belastbaar bedrag wordt vennootschapsbelasting geheven.

Dit wordt ook wel fiscale winst genoemd.

8

Wat wordt er bedoeld met een verliescompensatie?

Indien er sprake is van een verlies, treedt de fiscale verliescompensatie in werking: ondernemingsverliezen kunnen worden gecompenseerd met de winst uit het laatste voorafgaande jaar (carry back) en daarna met de winsten die in de volgende negen jaren behaald zullen worden (carry forward)

9

Wanneer mag een onderneming geen carry forward hanteren?

Alleen indien niet te verwachten valt dat de onderneming in de komende negen jaren voldoende fiscale winsten cal behalen, is opname van de carry forward-vordering niet aanvaardbaar. Dit doet zich voor als ernstig aan de continuïteit van de onderneming getwijfeld moet worden. In dat geval wordt het matchingprincipe losgelaten en voorrang verleend aan het voorzichtigheidsprincipe; alleen de vordering wegens carry back wordt in de balans opgenomen.

10

Wat schrijft de IASB en de RJ over de vordering van carry forward?

De IASB en de RJ schrijven dat vorderingen uit hoofde van de carry forward in de balans dienen te worden opgenomen, voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de verliezen kunnen worden verrekend. Verder moeten de bedragen van de verliezen die voor voorwaartse verliescompensatie in aanmerking komen, in de toelichting worden vermeld voor zover deze bedragen niet in de balans zijn opgenomen