Hoofdstuk 16 part 5 Gekochte goodwill Flashcards Preview

3D Externe Verslaggeving > Hoofdstuk 16 part 5 Gekochte goodwill > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 16 part 5 Gekochte goodwill Deck (14)
Loading flashcards...
1

Uit welke element kan de verkrijgingsprijs van een deelneming bestaan?

- het bedrag in contanten dat voor het aandelenpakket betaald wordt
- in geval van 'aandelenruil': de (beurs)waarde van de door de deelnemer uit te geven aandelen, die worden geruild voor de aandelen in de overgenomen onderneming
- Een combinatie van cash en aandelen.

2

Hoe moet worden gehandeld met de goodwill volgens de IFRS?

De betaalde goodwill dient daarbij te worden gewaardeerd tegen het op de overnamedatum opgenomen bedrag verminderd met - als gevolg van een o meerdere uitgevoerde impairment testen - eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen

3

Welke mogelijkheden biedt de Nederlandse verslaggevingsvoorschriften om gekochte goodwill in de jaarrekening te verwerken?

- direct afboeken van het eigen vermogen
- ineens ten laste brengen van het resultaat
- activeren als immaterieel vast active, gevolgd door jaarlijkse afschrijvingen ten laste van het resultaat

4

Wat schrijft de RJ bij verkoop van een deelneming waarvan de goodwill direct werd afboeken van het eigen vermogen?

De RJ schrijft dat bij verkoop van een deelneming binnen een jaar na verwerving het gehele bedrag van de ten laste van het eigen vermogen gebrachte goodwill dient te worden teruggenomen, bij verkoop binnen twee jaar ten minste 80%, binnen drie jaar tenminste 60%, enzovoorts.

Deze wordt geboekt op de vrij reserve!!

5

Wat kan er worden gezegd als de goodwill verwerkt wordt: "ineens ten laste brengen van het resultaat"?

Bij deze manier van verwerken wordt aan het voorzichtigheidsprincipe voorrang gegeven. goodwill wordt echter betaald omdat men door de overname een hogere rentabiliteit verwacht. op grond van het matchingprincipe verdient het daarom de voorkeur de hiervoor betaalde goodwill ten laste van het resultaat te brengen gedurende de jaren waarin de extra rentabiliteit wordt behaald. De RJ stelt dan ook dat het ineens ten laste van het resultaat brengen van goodwill in het algemeen niet zal voldoe aan het wettelijke vereiste inzicht van vermogen en resultaat.

6

Wat kan er worden gezegd als de goodwill verwerkt wordt: "activeren als immaterieel vast active, gevolgd door jaarlijkse afschrijvingen ten laste van het resultaat"?

De RJ stel dat de activeren en afschrijven van goodwill liet tot toerekening van kosten van een acquisitie aan de voordelen die de acquisitie met zich meebrengt; de RJ beveelt deze methode dan ook aan.

7

Wat zegt de RJ over de afschrijvingstermijn van goodwill in verhouding met de economische levensduur bij: "activeren als immaterieel vast active, gevolgd door jaarlijkse afschrijvingen ten laste van het resultaat"?

De RJ hanteert als afschrijvingstermijn de economische levensduur, waarbij wordt uitgegaan van een weerlegbaar vermoeden dat de economische levensduur niet langer is dan twintig jaar.

8

Wat zegt de RJ over de afschrijvingstermijn van goodwill in verhouding met de verwachte gebruiksduur bij: "activeren als immaterieel vast active, gevolgd door jaarlijkse afschrijvingen ten laste van het resultaat"

De wet gaat uit van een afschrijvingstermijn van de verwachte levensduur. De afschrijvingsperiode mag echter slechts niet langer dan vijf jaar zijn, indien de goodwill aan een aanzienlijk langer tijdvak kan worden toegerekend. Is dit het geval, dan moe de langere afschrijvingstermijn worden vermeld, evenals de motivering van de afwijking van de vijfjaarstermijn.

9

Is het activeren van goodwill in het buitenland verplicht?

In het buitenland is activering vrijwel overal verplicht; met de door de wet toegelaten mogelijkheid om betaalde goodwill rechtstreeks van het eigen vermogen af te boeken of ineens als resultaat te nemen, nemen we in Nederland een uitzonderingspositie.

10

Wanneer is er sprake van een lucky buy?

Wanneer de nettovermogenswaarde hoger is dan de verkrijgingsprijs. Er is minder betaald dan de aan de onderneming toegekende waarde.

11

Wat zegt de IASB over verwerken van de Badwill?

De IASB schrijft voor dat negatieve goodwill direct ten gunste van het resultaat moet worden gebracht.

12

Wat zegt de RJ over verwerken van de Badwill?

De RJ schrijft voor dat negatieve goodwill afzonderlijk als overlooppost in de balans dient te worden opgenomen.

13

Hoe moet het restant van de negatieve goodwill (dit betreft het gedeelte dat aan te merken is als de hiervoor genoemde 'lucky buy') verwerkt worden volgens de RJ?

Het restant van de negatieve goodwill (dit betreft het gedeelte dat aan te merken is als de hiervoor genoemde 'lucky buy') dient volgens de RJ als volgt te worden verwerkt:

- Voor zover de negatieve goodwill hoger is dan de reële waarde van de niet-monitaire active, wordt deze direct ten gunste van het resultaat gebracht
- Voor zover de negatieve goodwill niet hoger is dan de reële waarde van de niet-monetaire activa, wordt deze stelselmatig ten gunste van het resultatenrekening gebracht naar rato van het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van de verworven afschrijfbare activa.

14

Hoe moet de negatieve goodwill die voor zover betrekking heeft op verwachte toekomstige verliezen en lasten waarmee rekening is gehouden in het overnameplan en die betrouwbaar kunnen worden vastgesteld, maar die nog geen identificeerbare verplichting vormen op de overnamedatum, geboekt te worden?

dit gedeelte van de negatieve goodwill ten gunste van de resultatenrekening te worden gebracht, naarmate deze verliezen en lasten zich voordoen