Hoofdstuk 17 part 1 Flashcards Preview

3D Externe Verslaggeving > Hoofdstuk 17 part 1 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 17 part 1 Deck (22)
Loading flashcards...
1

Wat wordt verstaan onder een geconsolideerde jaarrekening?

Een jaarrekening waarin alle activa , passiva, baten en lasten van de onderneming die een concern vormen, als een geheel worden opgenomen.

2

Welke kapitaalbelangen moeten volgens IASB in de consolidatie worden betrokken?

De IASB schrijft voor dat moedermaatschappijen een geconsolideerde jaarrekening opnemen, waarbij al hun subsidiaries in de consolidatie worden betrokken.

3

Hoe moet volgens de IASB gehandeld worden omtrent concernmaatschappijen met afwijkende bedrijfsactiviteiten?

De IASB staat niet toe dat concernmaatschappijen met afwijkende bedrijfsactiviteiten buiten de consolidatie worden gelaten. In de toelichting dient zodanige informatie te worden verstrekt, dat verwarring bij de lezer wordt voorkomen.

4

Enkele sub(of tussen) holdings) zijn niet verplicht om hun ‘subgroep’ een geconsolideerde jaarrekening te publiceren. Onder welke voorwaarden geldt deze vrijstelling volgens de IASB?

- de betreffende subholding mag niet aan een effectenbeurs genoteerd zijn.
- de geconsolideerde JR van de moedermaatschappij, waarin tevens de gegevens van de subholding zijn meegeconsolideerd, voldoet aan de richtlijnen van de IASB.

5

Wat is de hoofdregel in de WET omtrent consolideren in de Nederlandse wet?

In de Nederlandse wet is bepaald dat groepshoofden een geconsolideerde jaarrekening moeten opnemen, waarbij alle groepsmaatschappijen worden geconsolideerd.

6

Hoe wordt groepsmaatschappijen omschrijft volgens de Nederlandse WET?

De wet omschrijft groepsmaatschappijen als ‘rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden’. Een groep wordt verder omschreven als ‘een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden’

7

Wanneer is er sprake van een groep in de Nederlandse WET?

Er is volgens de wet een groep als er sprake is van een economische eenheid en van een organisatorische band.

8

Wanneer is er sprake van een economische eenheid?

Een aanwijzing voor het bestaan van een bestaan van een economische eenheid kan zijn dat er sprake is van gemeenschappelijk beleid, waarbij de onderdelen van de groep zich laten leiden door het totale groepsbelang.

9

Wanneer is er sprake van een organisatorische band?

Van een organisatorische band kan worden gesproken, indien er een hiërarchie is van een of meer beleidsbepalende onderneming waaruit centrale leiding wordt gegeven en die daarmee beslissende zeggenschap kunnen uitoefenen, en beleidsafhankelijke ondernemingen die zich hebben te schikken naar de leiding van het groepshoofd.

10

Is het begrip groepsmaatschappij in de wet hetzelfde als het begrip susidiary van de IASB?

Het groepsmaatschappij begrip, zoals dat door de wet is gedefinieerd, komt overeen met het begrip subsidiary van de IASB. Dit is ook het geval bij toepassing van de Nederlandse wet.

11

De WET geeft in een aantal situaties aan dat een groepsmaatschappij buiten de consolidatie mag blijven. Bij welke gevallen zijn is dit mogelijk?

- het gaat om groepsmaatschappijen waarvan de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel;
- het groepsmaatschappijen betreft waarvan de nodige gegevens tegen onevenredige kosten of met grote vertraging te verkrijgen of te ramen zijn;
- er sprake is van groepsmaatschappijen waarin het belang slechts wordt gehouden om het te vervreemden.

12

Moeten subholding volgens de wet in de consolidatie opgenomen?

Volgens de wet dienen subholdings in beginsel eveneens een geconsolideerde jaarrekening op te maken. Net als bij de IASB geldt hiervoor echter een vrijstelling indien voldaan wordt aan de voorwaarden. Deze wettelijke voorwaarden komen globaal overeen met de voorwaarden die de IASB ter zake stelt.

13

Naast de vrijstelling voor subholdings kent de wet een vrijstelling van de consolidatieplicht voor kleine groepen. Wat schrijft wet over deze regeling?

er hoeft geen geconsolideerde jaarrekening te worden opgesteld indien de geconsolideerde cijfers van de groep niet groter zijn dan de grenzen van een kleine rechtspersoon, geen van de in de consolidatie te betrekken ondernemingen effecten heeft uitstaan die zijn toegelaten tot de handel op een effectenbeurs en er geen bezwaar is gemaakt door ten minste 10% van de leden of door de houders van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal.

14

De moeder moet een geconsolideerde jaarrekening opstellen, die in principe de financiële gegevens bevat van haarzelf en die van haar groepsmaatschappijen.
Wat is de bepaling van de WET omtrent de enkelvoudige jaarrekening van de moeder, als de financiële gegevens van de moeder in de geconsolideerde jaarrekening wordt opgenomen?

De wet bepaalt nu dat, indien de financiële gegevens van de moeder zelf zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, ze voor haar enkelvoudige jaarrekening kan volstaan met een verkorte resultatenrekening: deze hoeft dan slechts het resultaat uit deelnemingen na belastingen en het overige resultaat na belastingen te bevatten.

15

Wat zijn de vier vrijstellingen die volgens de WET kan worden gebruikt omtrent groepsmaatschappijen

Een groepsmaatschappij kan onder voorwaarden gebruikmaken van de volgende vier vrijstellingen:
- Zij kan volstaan met een vereenvoudigde jaarrekening
- Ze heeft geen controleplicht
- Zij hoeft de jaarrekening niet openbaar te maken
- Zij hoeft geen jaarverslag en overige gegeven te stellen.

16

Wil een groepsmaatschappij gebruikmaken van door de Wet bepaalde vrijstellingen, wat zijn de voorwaarden die aan moet worden voldaan?

- de leden of aandeelhouders moeten jaarlijks schriftelijk verklaren met de vrijstellingen in te stemmen.
- De financiële gegevens van de betreffend rechtspersoon moeten zijn geconsolideerd door een andere rechtspersoon of vennootschap, die gevestigd is in de Europese Unie en waarvan de geconsolideerde jaarrekening voldoet aan de eisen van de 7de EG-richtlijn of van die van de IASB.
- De geconsolideerde jaarrekening – voor zover niet gesteld of vertaald in het Nederlands – is gesteld of vertaald in het Frans, Duits of Engels.
- De rechtspersoon of vennootschap die de financiële gegevens van de betreffende rechtspersoon heeft geconsolideerd, moet schriftelijk verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden.
- De instemmingsverklaring van de aandeelhouders, de aansprakelijkheidsverklaring en de geconsolideerde jaarrekening van de moeder moeten worden gedeponeerd bij de Handelsregister.
- De moeder die de financiële gegevens van de betreffende rechtspersoon heeft geconsolideerd, vermeldt in de toelichting voor welke rechtspersonen een aansprakelijkheidsverklaring is afgegeven (artikel 414.5

17

De rechtspersoon of vennootschap die de financiële gegevens van de betreffende rechtspersoon heeft geconsolideerd, moet schriftelijk verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden.
Waarom is deze voorwaarde opgenomen?

Deze voorwaarde is opgenomen. Omdat schuldeisers van een groepsmaatschappij belang hebben bij een enkelvoudige jaarrekening, bijvoorbeeld om te kijken hoeveel verhaal de activa van die groepsmaatschappij in geval van insolventie bieden. Door de aansprakelijkheid van de moeder wordt het bezwaar van het ontbreken van een enkelvoudige jaarrekening opgeheven.

18

Tussen de begrippen ‘dochtermaatschappij’ en ‘groepsmaatschappij’ bestaat nauwe verwantschap. Ligt dit toe.

Een dochtermaatschappij is echter niet per definitie tevens een groepsmaatschappij. Bij de behandeling van het begrip dochtermaatschappij zagen we bijvoorbeeld dat een vennootschap onder firma, waarin de rechtspersoon optreedt als vennoot, wordt aangemerkt als een dochtermaatschappij. Een vennootschap onder firma is echter normaliter geen groepsmaatschappij, omdat geen beslissende zeggenschap uitgeoefend kan worden: er zijn immers meerdere vennoten die in principe gelijke zeggenschap hebben.

19

Van welke ondernemingen eist de WET om in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening een lijst met vermelding van de naam, vestigingsplaats en het aandeel in het verstekte kapitaal op te nemen?

1. Groepsmaatschappijen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn geconsolideerd.
2. Deelnemingen die in de geconsolideerde jaarrekening worden verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode
3. Dochtermaatschappijen zonder rechtspersoonlijkheid, voor zover zij niet vallen onder 1 en 2
4. Overige kapitaalbelangen van 20% of meer, voor zover zij niet vallen onder 1, 2 of 3.

20

Wat wordt bedoeld met fiscale eenheid?

Fiscale eenheid betekent dat op verzoek de regel kan worden doorbroken dat elke rechtspersoon afzonderlijk belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Indien de fiscale eenheid wordt aangevraagd is voortaan het concern als geheel belastingplichtig.

21

Wat is de voorwaarde voor het vormen van een fiscale eenheid?

Voorwaarde voor de vorming van een fiscale eenheid is dat de moedermaatschappij ten minste 95% van de aandelen van de dochtermaatschappij(en) bezit.

22

Wat het grootste voordeel van fiscale eenheid?

et grootste voordeel van de fiscale eenheid is gelegen in de mogelijkheid tot snelle verliescompensatie.