Hoofdstuk 19 part 2 Flashcards Preview

3D Externe Verslaggeving > Hoofdstuk 19 part 2 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 19 part 2 Deck (11)
Loading flashcards...
1

Wanneer is sprake van een tijdelijke winstverschil?

Van een tijdelijke winstverschil is sprake als het totale resultaat over de levensduur van de onderneming bedrijfseconomisch en fiscaal gelijk is, maar verschillend over de jaren wordt verdeeld; tijdelijke verschillen worden dus later gecompenseerd door een tegengesteld verschil.

2

Benoem enkele tijdelijke winstverschillen.

- fiscaal wordt andere afschrijvingsmethode gebruikt dan bedrijfseconomisch
- fiscaal wordt een andere levensduur gehanteerd op de levensduur van duurzame productiemiddel dan bedrijfseconomisch
- fiscaal wordt kosten meteen in reken gebracht, economisch worden die geactiveerd en geleidelijk afgeschreven.
- waardestijgingen in beleggingen worden bedrijfseconomisch meteen in de RR genomen, fiscaal wordt het bij de verkoop pas gerealiseerd.

3

Wanneer is er sprake van definitieve winstverschillen?

Er is sprake van een definitieve of permanente winstverschil wanneer het verschil in een later jaar niet meer opgeven; er is dus een verschil in het totale resultaat over de levensduur van de onderneming.

4

Geef enkele voorbeelden van definitieve winstverschillen die verlichting veroorzaken.

- bedrijfseconomisch vormen winsten van kapitaalbelangen ook een winst voor de deelnemer; fiscaal worden deze bedragen, voor zover vallend onder de deelnemingsvrijstelling, bij de deelnemer niet tot wint gerekend
- fiscaal is er de faciliteit van de 'investeringsaftrek': om het doen an investeringen aan te moedigen, mag jaarlijks een bepaald bedrag of percentage an de investeringsbedrag in mindering op de winst worden gebracht.

5

Geef enkele voorbeelden van definitieve winstverschillen die verzwaring veroorzaken.

- fiscaal zijn boetes, opgelopen in de uitoefening van het bedrijf, niet aftrekbaar van de winst. Bedrijfseconomisch vormen ze een kostenpost
- bedrijfseconomisch kan voor de waardering en winstbepaling in een aantal gevallen uitgegaan worden van actuele waarde; fiscaal moeten deze echter worden bepaald op basis van historische kosten

6

Wat wordt begrepen onder passieve belastinglatenties?

Passieve belastinglatenties is een latentie die aan de passiefzijde van de balans wordt opgenomen en aangeeft dat er sprake is van uitstel van belastingbetaling.

7

Wat wordt begrepen onder actieve belastinglatentie?

Actieve belastinglatenties is een latentie die aan de actiefzijde van de balans wordt opgenomen en aangeeft dat er sprake is van een "vervroegde" belastingbetaling.

8

Wat wordt er bedoeld met berekenen volgens de dynamische methode?

Via de resultaten rekening de waarde berekenen

9

Wat wordt er bedoeld met berekenen volgens de statische methode?

Via de balans de waarde berekenen

10

Wat schrijft de RJ en de IASB voor inzake overdruk en onderdruk?

IASB eist een cijfermatige aansluiting tussen de nominale druk en effectieve druk. RJ beveelt deze informatie aan, waarbij beperkt mag blijven tot de geconsolideerde JR.

11

Waarom is het voor de vermogenspresentatie gewenst dat er bij toepassing van het vervangingswaardestelsel een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd wordt?

In de in de bedrijfseconomische balans opgenomen herwaarderingsreserve schuilt een belastingclaim, die voor de juiste vermogenspresentatie tot uitdrukking dient te worden gebracht. Anders wordt het eigen vermogen die voor de juiste vermogenspresentatie tot uitdrukking dient te worden gebracht. Anders wordt het eigen vermogen