Hoofdstuk 16 part 6 Informatieverschaffing Flashcards Preview

3D Externe Verslaggeving > Hoofdstuk 16 part 6 Informatieverschaffing > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 16 part 6 Informatieverschaffing Deck (4)
Loading flashcards...
1

Bij hoeveel een kapitaalbelang van hoeveel % moet er volgens de IASB en de Nederlandse wet toelichting worden verschaffen?

Zowel de IASB als de Nederlandse wet schrijven voor dat in de toelichting van de jaarrekening van de deelnemer nadere informatie moet worden versterkt over kapitaalbelangen van 20% of meer

(en voor de Nederlandse situatie tevens over vennootschappen, waarin de deelnemer jegens de schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden)

2

Welke informatie moeten worden verschaffen een kapitaalbelang van 20%?

- de naam
- de vestigingsplaats
- het aandeel in het geplaatste kapitaal c.q. stemrechten

3

Welke informatie moet een onderneming die zelf deel uitmaakt van een groep in de toelichting opnemen?

- de naam en de vestigingsplaats van de maatschappij die aan het hoofd van de groep staat
- de naam en de vestigingsplaats van de maatschappijen die de financiële gegevens van de onderneming opnemen in hun openbaar te maken geconsolideerde jaarrekening

4

Voor de Nederlandse situatie wat nog van belang, naast de informatie die een onderneming moet opnemen die deel uitmaakt van een groep?

- Het deel van de toelichting dat hiervoorgenoemde (van vraag 3) vermeldingen bevat, mag ook afzonderlijk worden gedeponeerd bij het handelsregister, mits beide onderdelen van de toelichting naar elkaar verwijzen.
- Indien er gegronde vrees bestaat dat door vermelding van de verlangde informatie ernstige nadeel zou kunnen ontstaan, kan bij de minister van Economische Zaken van deze verplichtingen ontheffing worden gevraagd. De ontheffing kan telkens voor ten hoogste vijf jaar worden verleend en moet in de toelichting worden vermeld.