Hoofdstuk 16 Part 2 Regelgeving IASB Flashcards Preview

3D Externe Verslaggeving > Hoofdstuk 16 Part 2 Regelgeving IASB > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 16 Part 2 Regelgeving IASB Deck (16)
Loading flashcards...
1

Wanneer wordt volgens de IASB een kapitaalbelang aangemerkt als een associate?

Bij aanwezigheid van invloed van betekenis op financiële en operationele beleid

2

Wanneer is er sprake van een vermoeden van de IASB van een associate?

De IASB gaat ervan uit dat invloed van betekenis aanwezig is bij een bezit van minimaal 20% van de stemrechten.

Dit is echter een vuistregel, die opzij kan worden als de onderneming aannemelijk maakt dat zij met bijvoorbeeld 10% van de stemrechten toch aan het criterium 'invloed van betekenis' voldoet.

3

Aanwerken voorwaarde moet zijn voldaan, alvorens van de IASB een kapitaalbelang kwalificeert als subsidiary?

Bij aanwezigheid van beslissende zeggenschap op operationele en financiële beleid (meer dan 50% stemrechten)

4

- Als X 40% van de totale aandelen van Z in bezit heeft.
- Z heeft 20% van de totale aandelen Z in eigenbezit.

Wat is de percentage die X bezit in Z?

40 / 80 * 100% = 50%

X bezit 50% in Z

5

Op welke manier moeten subsidiaries gewaard worden, volgens de IASB?

(Op de geconsolideerde balans en enkelvoudige balans)

Enkelvoudig
Subsidiaries moeten volgens aanschafprijs of reële waarde

Geconsolideerd
N.V.T

6

Volgens de IASB wat wordt uitgesloten als associaties?

Van een associate zijn uitgesloten subsidiaries en joint ventures

7

Wat zijn joint ventures?

maatschappijen waarin krachtens een regeling tot samenwerking met andere aandeelhouders samen overheersende zeggenschap worden uitgeoefend

8

Hoe wordt een associate gewaardeerd volgens de IASB op de enkelvoudige balans?

In de enkelvoudige balans moet de associate worden gewaard tegen aanschafprijs of reele waarde.

9

Hoe wordt een associate gewaardeerd volgens de IASB op de geconsolideerde balans?

In de geconsolideerde balans moet de associate worden gewaard tegen equitymethode.

10

Wat zegt de IASB over goodwill?

De IASB staat geen systematische afschrijvingen op betaalde goodwill toe; in plaats daarvan geld dat goodwill gewaardeerd wordt tegen het op de overnamedatum opgenomen bedrag verminderd - as gevolg van een of meerdere uitgevoerde impairment testen- eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen.

11

Wat is een financial asset volgens de IASB?

een financial asset wordt gedefinieerd als een kapitaalbelang, niet zijnde een subsidiary, joint venture of een associate.

financial assets betreffen derhalve een restcategorie.

12

Wanneer is een financial asset gecategoriseerd als 'available for sale'?

Indien ze bedoeld zijn om duurzaam te worden aangehouden

13

Wanneer is een financial asset gecategoriseerd als 'held for trading'?

Indien het gaat o het rendabel maken van tijdelijk overtollige liquide middelen

14

Hoe moet een financial asset gewaardeerd te worden volgens de IASB?

Bij held for trading en held to maturity

bij geconsolideerd en enkelvoudig

In alle gevallen moeten ze volgens de reële waarde worden gewaardeerd. Wanneer de reële waarde niet bepaald kan worden is het mogelijk om ze te boeken op de aanschafprijs.

15

Wat wordt bedoeld met aanwezigheid van invloed van betekenis op financiële en operationele beleid

Hiervan is normaliter sprake als meer dan de helft van de gewone aandelen gehouden wordt of (bijvoorbeeld door middel van prioriteitsaandelen) het rect bestaat om het bestuur te benoemen en te ontslaan.

16

Welke drie soorten kapitaalbelangen maakt de IASB onderscheid van?

subsidiaries, associates en financial assets