HSK 2 (new words only) Flashcards Preview

Chinees 301 > HSK 2 (new words only) > Flashcards

Flashcards in HSK 2 (new words only) Deck (150):
1

wán
finish, complete

2

第一

dìyī
first

3

因为

yīnwèi
because

4

上班

shàngbān
go to work

5

晚上

wǎnshang
at night, in the evening

6

漂亮

piàoliang
beautiful

7

姐姐

jiějie
elder sister

8

guò
(aspect particle), to spend, to pass

9

zài
again

10

zuì
most

11

房间

fángjiān
room

12

生日

shēngrì
birthday

13

回答

huídá
to answer

14

公共汽车

gōnggòngqìchē
bus

15

xiàng
to, towards, opposite, direction, orientation

16

希望

xīwàng
to hope, wish, expect

17

jiàn
piece

18

sòng
to send, to deliver

19

男人

nánrén
husband,male

20


to wash

21

哥哥

gēge
older brother

22

眼睛

yǎnjing
eye

23

教师

jiàoshì
classroom

24

分钟

fēnzhōng
minute

25

去年

qùnián
next year

26

咖啡

kāfēi
coffee

27

jiù
right

28

知道

zhǐdào
to know

29


fish

30

gěi
to give

31

jìn
to come in, to enter

32

早上

zǎoshang
morning

33

唱歌

chànggē
to sing

34

所以

suǒyǐ
therefor,consequently

35

牛奶

niúnǎi
milk

36

yīn
shade, moon, hidden, secret

37

xīn
new

38

妻子

qīzi
wife

39

xìng
surname

40

手表

shǒubiǎo
watch

41

bái
100

42

zhēn
really

43

自行车

zìxíngchē
bicycle

44

xiào
laugh,smile

45


pen

46

跳舞

tiàowǔ
dance

47

wài
outside, external, foreign

48

zhe
touch

49

正在

zhèngzài
while,in the process of

50

快乐

kuàilè
soon

51

zhǎo
to find, to seek, to look for

52

dào
to reach, to get out

53

丈夫

zhàngfu
husband

54

机场

jīchǎng
airport

55

wán
to play, to enjoy, to have fun

56


class

57

可能

kěnéng
may,possible

58

时间

shíjiān
time

59

cuò
wrong

60

帮助

bāngzhù
help,assist

61

颜色

yánsè
colour

62

máng
busy

63

踢足球

tīzúqiú
play football

64

服务员

fúwùyuán
assistant, attendant

65

觉得

juéde
to feel, to sense

66

运动

yùndòng
movement,motion,sports

67

西瓜

xīguā
watermelon

68

zhāng
to look

69

便宜

piányi
inexpensive

70

羊肉

yángròu
lamb,mutton

71

穿

chuān
to wear, to put on

72

生病

shēngbìng
sick,ill

73

一起

yìqǐ
together

74

准备

zhǔnbèi
ready,prepare,plan

75


inside

76

děng
to wait

77

妹妹

mèimèi
younger sister

78

考试

kǎoshì
to take or give an examination

79

旁边

pángbiān
next to

80

wèi
hello

81

bié
do not, not to

82

公司

gōngsi
company

83

zǒu
to go, to walk

84


question

85

wèn
to ask

86

ràng
to let

87

可以

kěyǐ
can

88

为什么

wèishénme
why

89

qiān
thousand

90

开始

kāishǐ
begin, start

91


road

92

liǎng
2

93

de
earth,field,land

94

chū
to issue, publish, to go out

95

孩子

háizi
child,children

96

guā
melon

97

guì
expensive

98

yào
to want

99

nín
You

100

弟弟

dìdi
younger brother

101

màn
slow

102

hào
date

103


occurrence, time

104

好吃

hǎochī
delicious

105

问题

wèntí
problem,question

106

意思

yìsi
interest,interesting

107

旅游

lǔyóu
tourism,travel,tour,trip

108

hēi
black

109

kuài
quick,rapid

110


too,also

111

身体

shēntǐ
health

112

hái
still

113

xuě
snow

114

已经

yǐjing
already

115

介绍

jièshào
to introduce

116

měi
each

117

鸡蛋

jīdàn
egg

118

lèi
tired

119


it

120

duì
right

121

yuán
yuán

122

yào
medicine,cure

123

yuǎn
far,far away, distant

124

cháng
long

125

游泳

yóuyǒng
to swim, to bathe

126

左边

zuǒbian
left

127

piào
ticket

128

欢迎

huānyíng
to welcome

129

非常

fēicháng
very much, most, extremely

130

de
(Structural particle)

131

qíng
clear

132

事情

shìqing
thing

133

但是

dànshì
but, however

134

起床

qǐchuáng
to get up

135

gāo
high,expensive

136

小时

xiǎoshí
hour

137

休息

xiūxī
to rest

138

公斤

gōngjīn
kilogram

139

大家

dàjiā
everybody,everyone

140

打篮球

dǎ lánqiú
play basketball

141

ròu
meat

142

cóng
from

143

Ba
(Modal particle)

144

女人

nǔrén
woman

145

jìn
near

146

右边

yòubian
right

147

chuán
boat

148

告诉

gàosu
to tell, to inform

149

跑步

pǎobù
to run

150

hóng
red