Lesson 28 Flashcards Preview

Chinees 301 > Lesson 28 > Flashcards

Flashcards in Lesson 28 Deck (46):
1

暖和

nuǎnhuo warm

2

qíng clear

3

dòng freeze

4

pàng fat

5

白天

bǎitiān day, daytime

6

凉快

liángkuai cool

7

yún cloud

8

滑冰

huábīng to (ice) skate

9

yǔ rain

10

shòu thin

11

dù degree

12

夏天

xiàtiān summer

13

气温

qìwēn temperature

14

太阳

tàiyáng sun

15

jiù old

16

bīng ice

17

duǎn short

18

yè night,evening

19

xuě snow

20

雨伞

yǔsan umbrella

21

dào untill

22

xià to rain, to fall

23

夜里

yèlǐ at night

24

风力

fēnglì wind force/power

25

冰冻

bīngdòng freeze,frost

26

cháng long, lasting

27

冬天

dōngtiān winter

28

yīn shade, cloudy

29

练习

liànxí exercise,to exercise

30

下雪

xiàxuě to snow

31

huá to glide

32

gāo high

33

guā to blow

34

春天

chūntiān spring

35

季节

jìjié season

36

bǐ than,to compare

37

气候

qìhòu climate

38

预报

yùbào to forecast

39

秋天

qiūtiān autumn

40

黑夜

hēiyè night time

41

有时候

yǒushíhou sometimes

42

zhuǎn change,shift

43

lì force,strength, power

44

jí level,grade,degree

45

wēn warmth

46

体温

tǐwēn body temperature