Lesson 27 - Body Parts Flashcards Preview

Chinees 301 > Lesson 27 - Body Parts > Flashcards

Flashcards in Lesson 27 - Body Parts Deck (32):
1

tóu head

2

头发

tóufa hair

3

眼睛

yǎnjīng eyes

4

鼻子

bízi nose

5

zuǐ mouth

6

kǒu mouth

7

shé tong

8

yá teeth

9

嘴唇

zuǐchún lips

10

脖子

bózi neck

11

xiōng chest

12

weì stomach

13

肚子

dùzi belly

14

手指甲

shǒuzhǐjiǎ nail

15

大腿

dàtuǐ thigh

16

小腿

xiǎotuǐ calf

17

脚趾甲

jiǎozhǐjiǎ toenail

18

jiǎo feet

19

后跟

hòugēn heel

20

膝盖

xīgài knee

21

屁股

pìgǔ butt

22

kuà hip

23

yāo lower back

24

shǒu hand

25

手腕儿

shǒuwànr wrist

26

胳膊

gēbo arm

27

胳膊肘儿

gēbozhǒur elbow

28

bèi back

29

jiān shoulder

30

liǎn face

31

脸颊

liǎnjiá cheek

32

耳朵

ěrduo ear