Lesson 11 Flashcards Preview

Chinees 301 > Lesson 11 > Flashcards

Flashcards in Lesson 11 Deck (25):
0

Yào To want, would like

1

苹果

píngguǒ apple

2

qián money,currency

3

jīn Jin (unit of weight) - 1/2 kg

4

kuài unit of currency (1 yuán)

5

yuán (unit of currency)

6

máo (unit of currency - 0,1)

7

jiǎo (unit of currency - 0,1)

8

hái still

9

别的

biéde anything else,other

10

橘子

júzi mandarin

11

cháng to taste

12

售货员

shòuhuòyuán shop assistant

13

收货

shòuhuò shop

14

zhǒng kind,sort

15

guì expensive

16

便宜

piányi inexpensive,cheap

17

fēn smallest unit of Chinese currency - 0,01

18

hē to drink

19

录音

lùyīn recording

20

duō much, many

21

píng bottle

22

可乐

kělè Cola

23

可口可乐

Kěkǒu kělè Coca Cola

24

guǒ fruit