Lesson 29 Flashcards Preview

Chinees 301 > Lesson 29 > Flashcards

Flashcards in Lesson 29 Deck (37):
1

毛笔

máobǐ writing brush

2

太极拳

tàijíquán taiji

3

回答

huídá answer

4

qiú ball

5

duì team

6

dá to answer, to reply, to respond

7

pái row, line

8

tàng hot

9

táng candy

10

钥匙

yàoshi key

11

pá to climb

12

书法

shùfǎ Calligraphy

13

jiāo to teach, to instruct

14

游泳

yóu yǒng to swim

15

排球

páiqiú volleyball

16

liàn to practice

17

放假

fàng jià to be on vacation

18

diū to lose

19

shān mountain

20

篮球

lánqiú basketball

21

散步

sàn bù to take a walk

22

跑步

pǎo bù to jog

23

运动

yùndòng sports,to exercise

24

huà speech

25

比赛

bǐsài to compete, match

26

jià leave,holiday,vacation

27

wǎng net,network

28

tǎng to lie (down)

29

度假

dù jià to take a holiday

30

pǎo to run

31

yóu to swim

32

网球

wǎngqiú tennis

33

bù (foot)step, to walk,

34

tāng soup

35

tǎng to lie (down)

36

爱好

aǐhǎo hobby

37

lán basket