Lesson 7 Flashcards Preview

Chinees 301 > Lesson 7 > Flashcards

Flashcards in Lesson 7 Deck (29):
0

yǒu There to be, to have

1

kǒu (Measure word for people in a family)

2

hé and, as well as

3

结婚

jiéhūn To marry

4

le

5

méi No, not

6

孩子

háizi child,children

7

liǎng two

8

学习

xuéxí To study

9

英语

Yīngyǔ English (language)

10

职员

zhíyuán employee,clerk

11

银行

yínháng bank

12

爱人

àiren wife,husband

13

护士

hùshi nurse

14

汉语

Hànyǔ Chinese (language)

15

日语

Rìyǔ Japanese(language)

16

韩语

Hányǔ Korean(language)

17

shàng to go to, to have

18

kè class

19

电脑

diànnǎo computer

20

手机

shǒujī cellphone,mobile phone

21

xià to finish, to be over

22

shǒu hand

23

jī machine

24

nǎo brain

25

yǔ language

26

zhí office

27

yuán member

28

hūn marriage