Lesson 6 Flashcards Preview

Chinees 301 > Lesson 6 > Flashcards

Flashcards in Lesson 6 Deck (29):
0

jǐ what,how many

1

星期

xīngqī week

2

昨天

zuótiān yesterday

3

晚上

wǎnshang evening

4

zuò To do, to make

5

生日

shēngri birthday

6

上午

shàngwǔ morning

7

上网

shàng wǎng surf the internet

8

电视

diànshì television

9

星期天

xīngqītiān Sunday

10

shū book

11

音乐

yīnyuè music

12

xiě To write

13

xìn letter

14

酒吧

jiǔbā bar

15

下午

xiàwǔ afternoon

16

mǎi To buy

17

东西

dōngxi thing,goods

18

suì age

19

xīng star

20

qī period

21

zuó yesterday

22

wǎn night

23

wǔ noon

24

diàn Electricity

25

yīn sound

26

yuè music

27

jiǔ liqueur

28

xià next