Lesson 8 Flashcards Preview

Chinees 301 > Lesson 8 > Flashcards

Flashcards in Lesson 8 Deck (25):
0

现在

xiànzài now,nowadays

1

diǎn o'clock,hour

2

fēn minute

3

chà To lack, to be short of

4

kè quarter

5

chī To eat

6

fàn meal,(cooked)rice

7

时候

shíhou Time, hour

8

bàn half

9

qǐ To get up

10

chuáng bed

11

早上

zǎoshang morning

12

Ba (Modal particle)

13

食堂

shítáng dining-room

14

花(儿)

huā(r) Flower

15

dǎ To play

16

保龄球

bǎolíngqiú bowling(ball)

17

电影

diànyǐng film

18

睡觉

shuì jiào To go to sleep

19

早饭

zǎofàn breakfast

20

xiàn current

21

shí food

22

qiú ball

23

yǐng shadow

24

shuì To sleep