Lesson 10 Flashcards Preview

Chinees 301 > Lesson 10 > Flashcards

Flashcards in Lesson 10 Deck (27):
0

怎么

zěnme how

1

zǒu To go, to walk

2

jiù right

3

请问

qǐng wèn please (tell me),could you tell me

4

wǎng To go, to, towards

5

qián front,before

6

lí away from (a place)

7

这儿

zhèr here

8

yuǎn far

9

地方

dìfang place,region

10

zuò To sit, to take a seat

11

汽车

qìchē Bus, car

12

前边

qiánbiān In front of

13

那儿

nàr there,over there

14

西边

xībiān west side

15

南边

nánbiān south side

16

北边

north side

17

东边

dōngbiān east side

18

biān side,edge,border

19

操场

cāochǎng sports ground

20

cāo exercise,sport

21

chǎng ground,field

22

fā To send

23

电子邮件

diànzǐ yóujiàn email

24

电子

diànzǐ electronic

25

邮件

yóujiàn mail

26

jìn near