Lesson 5 Flashcards Preview

Chinees 301 > Lesson 5 > Flashcards

Flashcards in Lesson 5 Deck (31):
0

shuí who

1

介绍

jièshào to introduce

2

一下儿

yíxiàr time,once

3

qù To go

4

哪儿

nǎr where

5

zài To be at (in); in; at

6

jiā home

7

De

8

qǐng To invité, please

9

jìn To come in, to enter

10

商店

shāngdiàn shop

11

kàn To look, to watch

12

tīng To listen, to hear

13

休息

xiūxi To have a rest

14

大学

dàxué university

15

宿舍

sùshè dormitory

16

教室

jiàoshì classroom

17

网吧

wǎngbā internet bar

18

超市

chāoshì supermarket

19

huí To come back, to return

20

jiè referral

21

shào introduce

22

shāng business

23

diàn shop, store

24

xiū rest

25

xi rest

26

jiào teach

27

shì room

28

wǎng network

29

bā IT

30

北京

běijing north capital