HSK 1 - Additional Flashcards Preview

Chinees 301 > HSK 1 - Additional > Flashcards

Flashcards in HSK 1 - Additional Deck (135):
1

京剧

jīngjù
Beijing opera

2

这些

zhèxiē
these ones

3

图书馆

túshūguǎn
library

4

书包

shūbāo
schoolbag

5

兴趣

xìngqù
interest

6

这个

zhège
this one

7

歌剧

gējù
opera

8

左边

zuǒbiān
left side

9

咖啡

kāfēi
coffee

10

面条儿

miàntiáor
noodles

11

检查

jiǎnchá
inspection / to inspect

12

bāng
to help/assist/support

13

小时

xiǎoshí
hour

14

动物

dòngwù
animal

15

好吃

hǎochī
delicious / tasty

16

过生日

guò shēngrì
birthday

17

huā
flower

18

yòng
to use

19

cháng
long

20

dēng
light / lamp

21

男孩儿

nánháir
boy

22

绿


green

23

公共汽车

gōnggòng qìchē
bus

24

快乐

kuàilè
happy

25

红绿灯

hónglùdēng
trafic light

26

téng
pain

27

手臂

shǒubì
arm

28

出租车

chūzūchē
taxi

29

西瓜

xīguā
watermelon

30

lěng
cold

31

fēng
wind

32

xiē
some,few

33

香港

Xiānggǎng
Hongkong

34

苹果

píngguǒ
apple

35

guāng
light,ray,shine

36

窗户

chuānghu
window

37

医院

yīyuàn
hospital

38

pǎo
to run

39

公司

gōngsī
company

40


read(out loud)

41

坐船

zuòchuán
boat

42

照片

zhàopiàn
photo / picture

43

jiǎo
feet

44

miān
side / face / surface

45

照相机

zhàoxiàngjī
camera

46

市场

shìchǎng
market

47

出发

chūfā
to leave

48


and

49

自行车

zìxíngchē
bicycle

50

乒乓球

pīngpāngqiú
table tennis

51


machine

52

画画儿

huàhuàr
to draw / to paint

53

地铁

dìtiě
metro

54

跳舞

tiàowǔ
dance (noun)

55

书法

shūfǎ
calligraphy

56


tooth

57


to kick

58

洗澡

xǐzǎo
bathe

59

业余

yèyú
spare time

60

还是

háishi
or

61

冬天

dōngtiān
winter

62

jiú
old

63


hot

64

shǒu
hand

65

shuǐ
water

66

yòu
right

67

pán
dish,plate

68


fish

69

bāo
bag,pack

70

huǒ
fire

71

博物馆

bówùguǎn
museum

72

huà
picture / painting / drawing

73

啤酒

píjiǔ
beer

74

杂志

zázhì
magazine

75

xīn
new

76

馒头

mántou
steamed bread

77

游泳

yóuyǒng
swimming

78

发烧

fāshāo
fever

79

右边

yòubiān
right side

80

鸡蛋

jīdàn
egg

81

地图

dìtú
map

82


color

83

gāo
high

84


tiger

85

以前

yǐqián
before

86


bitter

87

飞机

fěijī
airplane

88

家人

jiārén
family

89

zuǒ
left

90

机场

jīchǎng
airport

91

唱歌

chánggē
to sing

92

橙子

chéngzi
orange (fruit)

93

kùn
sleepy

94

提箱子

tíxiāngzi
suitcase

95

开始

kāishǐ
begin / start

96

狮子

shīzi
lion

97

结束

jiéshù
end

98

zhēn
really

99

手表

shǒubiǎo
horloge

100

排球

páiqiú
volleybal

101


theathrical work

102

bǎi
100

103

面包

miànbāo
bread

104

展览馆

zhǎnlǎnguǎn
gallery

105


chicken

106

光盘

guāngpán
CD

107

pái
line / row

108

蓝色

lánsè
blue

109

后面

hòumiàn
behind

110

qiáo
bridge

111


pen

112

cóng
from

113

整齐

zhěngqí
neat / tidy

114


foot

115

足球

zúqiú
soccer

116

照相

zhàoxiàng
photo

117

动物园

dòngwùyuán
zoo

118

这儿

zhèr
here

119

礼物

lǐwù
gift / present

120

dàn
egg

121

外国

wàiguó
foreign

122

前面

qiánmiàn
in front

123

火车

huǒchē
train

124

chá
tea

125

少了

shàole
less

126

展览

zhǎnlǎn
exhibition

127

汽车

qìchē
car

128

报纸

bàozhǐ
newspaper

129

有点儿

yǒudiǎnr
kind of

130

练习

liànxí
practise

131

hóng
red

132

衣服

yīfu
clothes

133

超级市场

chāojíshìchǎng
supermarket

134

漂亮

piàoliang
beautiful

135

biān
side / edge